is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenuitvoer gelegd, zijnde A. voornoemd, in de kosten van dit geding.

't Welkdoende enz.

Handteekening v/d verzoeker. . . . . den .... 19 .

Op het verzoek wordt beslist bij een vonnis van den landraad, waarvan ingeval van toewijzing der verordening het dipositief kan luiden:

Wijst de gedane vordering toe;

Verklaart mitsdien nietig en van onwaarde de bij procesverbaal van . . . . dd 19 . gedane gijzeling

van den eischer, met last dat hij onmiddellijk uit de gijzeling zal worden ontslagen;

Verklaart voorts, dat dit vonnis krachtens de wet is uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande hooger beroep;

Veroordeelt den gedaagde {d. i. dengene ten wiens behoeve de gijzeling is verleend en tenuitvoergelegd) in de kosten van dit geding begroot op / . . . .

Aldus enz.

Bij afwijzing van het verzoek zal het dipositief kunnen luiden:

Ontzegt den eisch,

Verklaart goed en van waarde de bij proces-verbaal van . . . . dd. . . .19 . gedane gijzeling van den eischer,

Veroordeelt den eischer in de kosten van dit geding begroot op f. . . .,

Aldus enz.

N°. 64.

Bevel van den president van den landraad, indien tengevolge van bovenstaand verzoekschrift (formulier No. 63) de persoonlijke verschijning van den gegijzelden schuldenaar en van den schuldeischer noodig wordt bevonden.

(art. 215 al. 3 Inl. Regl.)

De president van den landraad te ... .