is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staat binnen enz. (als boven).

Hierop wordt aan comparant vergund de raadkamer te verlaten.

Aangezien de landraad conform het gevoelen van den hoofddjaksa en den adviseur oordeelt dat door de opgaven der comparanten en de geneeskundige verklaring van den civiel geneesheer Dr. X. voldoende is aangetoond, dat de opname van den bovengenoemden Tan A Liong in een krankzinnigengesticht wenschelijk is, wordt besloten op het verzoek van den hoofddjaksa toewijzend te beschikken.

Hierna wordt de vergadering gesloten.

De griffier, De president,

N°. 83.

Beschikking van den landraad, waarbij machtiging lot plaatsing van een krankzinnige in een voor krankzinnigen bestemd gesticht wordt verleend (art. 26 Stbl. 1897 No. 54).

De landraad te ... .

Gelezen het verzoekschrift van dd

19 . . daartoe strekkende dat de landraad machtiging zal verleenen tot plaatsing in een krankzinnigengesticht van X. wonende te ... ;

Gelezen de bij het verzoekschrift overgelegde bescheiden;

Gehoord de personen van A. en B.;

Ingewonnen het gevoelen van den hoofddjaksa en van den adviseur;

Overwegende dat uit bovenbedoelde bescheiden in verband met de verklaringen van de bovengenoemde porsonen genoegzaam blijkt, dat Tan A Liong lijdende is aan krankzinnigheid en niet geschikt is aan zich zeiven te worden overgelaten, zoodat zijne opneming in een krankzinnigengesticht noodzakelijk is;