is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voormiddags om 8 uur te verschijnen ter terechtzitting van den landraad te . . . .in het voor de zittingen van die rechtbank bestemde lokaal te ... . ten einde als getuige te worden gehoord in de strafzaak van den beklaagde X., en gelast dat deze oproeping onder uitreiking van een afschrift ') daaraan aan den opgeroepene ter onderteekening zal worden aangeboden, door (het districtshoofd van . . . . . of wel den politieoppasser Sidin).

Gezien den . . . . 19. . Gedaan den. . . . 19 . , De opgeruepene Het hoofd van plaatselijk bestuur te

N°. 108.

Last tot terechtstelling waarbij de samenvoeging van twee zaken bevolen wordt, waarvan de stukken van voorloopig onderzoek den president van den landraad ongeveer gelijktijdig zijn toegezonden.

(art. 240e al. 11 Inl. Regl.)

IN NAAM DER KONINGIN!

De president van den landraad te .... ;

~ , , , , , assistent-resident

Gelezen de hem door den ; van ....

controleur

bij missive dd. 18 en 23 Maart 19 . . toegezonden stukken van het voorloopig onderzoek in de zaken van de verdachten:

A

B

en van den verdachte B. voornoemd;

Overwegende, dat van deze krachtens beschikkingen van den assistent-resident voornoemd dds. 17 en 22 Maart 19 . . toegezonden stukken de eerste betrekking hebben op een diefstal, die door beide verdachten zou zijn gepleegd, en de laatste op een diefstal, die alleen door den 2den ver-

!) Ofschoon niet vereischt is dit toch wenschelijk en niet in strjjd met de wet.