is toegevoegd aan uw favorieten.

Formulierboek voor de rechtspleging bij de inlandsche rechtbanken en gerechten op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee maanden na den dag, waarop dit vonnis kan worden tenuitvoergelegd *) wordt vervangen door twee etmalen gevangenisstraf;

Stelt de behandeling ter terechtzitting van de

zaak van den beklaagde . . . . uits) tot . . . . dag den . . . . 19 . des voormiddags om . . . uur;

Gelast den inlandschen officier van justitie om tegen dien dag den heden afwezig gebleven getuige voornoemd op de wijze bij de wet voorgeschreven te doen oproepen en desnoods door de openbare macht voor den landraad te doen brengen;

Veroordeelt genoemden getuige zelfs bij lijfsdwang tot betaling van al de kosten van dagvaardingen, acten, schadeloosstelling aan de andere getuigen en van alle andere kosten door deze vertraging veroorzaakt.

Aldus gewezen op heden . . . . 19 . . door mij . . . . . . president van den landraad te . . . .en ten zelfden dage door mij in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van den griffier, doch bij afwezen van den veroordeelde.

In kennisse van mij:

De griffier, De president,

i) Volgens de slotwoorden van art. 252 Inl. Regl. is dit vonnis, indien de opgelegde boete de som van f 25,— te boven gaat, aan hooger beroep aan den raad van justitie onderworpen.

l) Indien de zaak niet wordt uitgesteld, zal de achtergebleven getuige niettemin in de geldboete worden veroordeeld.

Het opleggen eener boete en het bevel tot medebrenging zijn imperatief.

Formulierboek

15