is toegevoegd aan uw favorieten.

Een en ander over coöperatie in Indië, 1908-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen geringere als v. Deventer als de gedeeltelijke personificatie kan gelden en o.a. de tegenwoordige Directeur van het Binneniandsch Bestuur, de heer Carpentier Alting voormeld, zulks veel vollediger is. (Zie ook mijn meer speciaal daarover handelend stuk in de „Poetra Hindia", Decembernummer 1916.)

Kort daarna hield ik te Modjokerto de tweede lezing in de Societeit en voor Europeanen — dit was, zoolang de Societeit bestond, de eerste van den aard als voorzien en aangegeven in hare Statuten. De opkomst was tamelijk groot; de „haute finance sucrière" was er vertegenwoordigd, maar daarnaast ook de bekende oudxendeling Kruijt, als emeritus te Modjokerto wonende. De tabellen, mijne trouwe trawanten1, hingen er weer, en dat was vooral ook noodig en goed, omreden er ook op reëele uitkomsten moest kunnen worden gewezen; en dat kon juist en op treffende wijze door die statistische overzichten. In eene suikerstreek van Java, en Modjokerto is juist bet centrum van de meest intensieve, hoort men veel getallen noemen van analyzen, loonen, oppervlakte, paardekrachten, laadvermogen, bevloeiingswerken, maar vooral van het geld: als tractement, extra uitkeering, winst, kosten van aankoop en herstel van machines, van veldwerk en transporten, waterwerken, exploitatie enz. en loopende van honderden tot millioenen. De vergeldelij-