is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeeling wordt uitgesproken ter zake van een ander feit dan waarvoor de veroordeelde zicli voorloopig iu verzekerde bewaring bevindt.

Artikel 34.

Bij ontvluchting van een veroordeelde tijdens het ondergaan van zijne straf, wordt de tijd dientengevolge door hem doorgebracht buiten de plaats waar hij zijne straf moet ondergaan niet in rekening gebracht op den duur der straf.

Artikel 35.

(1) De rechten waarvan de schuldige, in de bij dit wetboek of eene andere algemeene verordening bepaalde gevallen, bij rechtelijke uitspraak kan worden ontzet, zijn:

1°. het beldeeden van ambten of van bepaalde ambten;

2°. het dienen bij de gewapende macht;

3°. liet kiezen en de verkiesbaarheid bij krachtens algemeene verordening gehouden verkiezingen;

4°. het zijn van raadsman of gerechtelijk bewindvoerder en bei zijn van voogd, toeziende voogd, curator of toeziende curator over anderen dan eigen kinderen;

5°. de vaderlijke macht, de voogdij en de curateele over eigen kinderen;

6°. de uitoefening van bepaalde beroepen.

(2) De bevoegdheid van den rechter om een ambtenaar uit eenig bepaald ambt te ontzetten bestaat niet, wanneer bij algemeene verordening eene andere macht bij uitsluiting voor die ontzetting is aangewezen.

Artikel 36.

Ontzetting van het recht om ambten of bepaalde ambten te bekleeden en bij de gewapende macht te dienen kan, behalve in de gevallen in het Tweede Boek omschreven, worden uitgesproken bij veroordeeling wegens eenig ambtsmisdrijf of wegens eenig misdrijf waardoor de schuldige een bijzonderen ambtsplicht schond of waarbij hij gebruik maakte van macht, gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken.