is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of door anderen te doen gebruiken alsof de daarop geplaatste merken of teekenen eclit en onvervalsclit waren;

2°. liij die, met gelijk oogmerk, op de bedoelde werken merken of teekenen plaatst door wederrechtelijk gebruik te maken van eclite stempels;

3°. liij die eclite rijksmerken of door de wet vereisclite meesterteekenen inzet, aanvoegt of overbrengt in, aan of op andere gouden of zilveren werken dan die waaraan zij oorspronkelijk zijn aangebracht, met het oogmerk om die werken te gebruiken of door anderen te doen gebruiken alsof de bedoelde merken of teekenen oorspronkelijk daarop waren geplaatst.

Artikel 255.

Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren wordt gestraft:

1°. hij die op voorwerpen waarvan de ijk verplicht is of die op verzoek van belanghebbenden tot den ijk of herijk worden toegelaten, valsche Nederlnndsch-Indische ijkmerken plaatst, of echte vervalscht, met het oogmerk om die voorwerpen te gebruiken of door anderen te doen gebruiken alsof de daarop geplaatste merken echt en onvervalscht waren;

2°. hij die, met gelijk oogmerk, op de bedoelde voorwerpen merken plaatst door wederrechtelijk gebruik te maken van echte stempels;

3°. hij die echte Nederlandsch-Indische ijkmerken inzet, aanvoegt of overbrengt in, aan of op andere voorwerpen dan die, waaraan zij oorspronkelijk zijn aangebracht, met het oogmerk om die voorwerpen te gebruiken of door anderen te doen gebruiken alsof de bedoelde merken oorspronkelijk daarop waren geplaatst.

Artikel 256.

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren wordt gestraft:

1°. hij die andere dan de in de artikelen 254 en 255 bedoelde merken, die krachtens wettelijk voorschrift op goederen of hunne verpakking moeten of kunnen worden geplaatst, daarop valschelijk plaatst of echte vervalscht, met