is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 433.

De ambtenaar der telegrafie of telefonie of eenig ander persoon belast met liet toezicht op of met den dienst van eene ten algemeenen nutte gebezigde telegraaf- of telefooninrichtiug, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, indien hij den inhoud van een aan de telegrafie, telefonie of aan zoodanige inrichting toevertrouwd bericht opzettelijk en wederrechtelijk aan een ander bekendmaakt of een telegram of telefonisch bericht opzettelijk en wederrechtelijk opent, daarvan inzage neemt of den inhoud aan een ander bekendmaakt;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren, indien hij een aan de telegrafie of telefonie of aan zoodanige inrichting toevertrouwd bericht of een telegram of telefonisch bericht opzettelijk aan een ander dan den rechthebbende afgeeft, vernietigt, wegmaakt, zicli toeëigent of den inhoud wijzigt.

Artikel 434.

De ambtenaar van eenige openbare instelling van vervoer, der telegrafie of der telefonie of eenig ander in artikel 433 bedoeld persoon, die opzettelijk toelaat dat een ander een der in de artikelen 431—433 vermelde feiten pleegt, of dien ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met de straffen en naar de onderscheidingen in die bepalingen vastgesteld.

Artikel 435.

De ambtenaar die opzettelijk deelneemt, middellijk of onmiddellijk, aan aannemingen, leverantiën of verpachtingen waarover hem op het tijdstip der handeling geheel of ten deele het bestuur of toezicht is opgedragen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van ten hoogste twaalfhonderd gulden.

Artikel 436.

(1) Hij die, krachtens het voor partijen geldende recht bevoegd tot het voltrekken van huwelijken, iemands huwelijk