is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Titel IY.

Overtredingen betreffende den burgerlijken staat. Artikel 529.

Hij die niet voldoet aan eene wettelijke verplichting tot aangifte aan den ambtenaar van den burgerlijken stand voor de registers van geboorTe oï overlijden^ wordt gestraft met geldboete van ten hoogste honderd gulden.

Artikel 530.

(1) De bedienaar van den godsdienst die eenige godsdienstige plechtigheid verricht betrekkelijk een huwelijk, dat slechts ten overstaan van den ambtenaar van den burgerlijkea stand kan worden voltrokken, voordat partijen hem hebben doen blijken dat haar huwelijk ten overstaan van zoodanigen ambtenaar is voltrokken, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

(2) Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, kan, in plaats van de geldboete, hechtenis van ten hoogste twee maanden worden opgelegd.

Titel V.

Overtreding betreffende hulpbehoevenden.

Artikel 531.

Hij die, getuige van het oogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat dezen die hulp te verleenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zich zeiven of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verleenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van den hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.