is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Only about 10 % of rubber can be extracted from Jelutong, and although the

production of Jelutong is very large, it cannot materially affect the article rubber, even if all were used for extraction purposes, which is not by any means the case, it bting known that over 90% of the output of jelutong is used for other purposes than extracting rubber. This statement is proved by the fact that prices of jelutong are of 'ten maintained whïlst Para rubber declines. The exaggerated reports seem to have got our Government into rather a false position, and rnuch damage may be done to European and American interests unless timely warning is given. Proposals have been made to induce the erection of fresh factories in; the East for this wholesale extraction of rubber, but we on the spot know what great and probably insurmountable difflculties there would be. Concessions of land with trees on it may doubtless readily be obtained, but it would be quite another matter to profitably extract rubber from those concessions. Any intending investors should look well into matters before putting money into fresh factories out in the East".

Met deze feiten voor zich, zal niemand trachten het standpunt te verdedigen dat de prijs van djeloetong gelijkmatig met Para rubber moet dalen of rijzen, en bij een ieder die de zaak zijne aandacht schenkt, moet toch wel de vraag rijzen:

„Welke overwegende redenen kunnen de Regeering van Ned.Indië nopen om de djeloetong te willen onttrekken aan de vele doeleinden waarvoor het in Amerika en Europa gebezigd wordt, en te eischen dat in 't vervolg alle djeloetong slechts voor rubber-extractie zal dienen, in welk laatste geval het prijsniveau van djeloetong belangrijk zal moeten dalen, terwijl de praktijk geleerd heeft, dat indien men de zaak aan zichzelf overlaat, het absoluut niet waarschijnlijk is dat djeloetong in evenredigheid met Para rubber zal dalen".

Mijn doel is hierdoor nogmaals de aandacht te vestigen op deze voor Borneo zoo belangrijke zaak. Het gevaar is thans nog af te wenden; toch schijnt de beslissing nabij te zijn immers den 31sten Juli j.1. ontving ik nog een telegram uit Bandjermasin met de mededeeling, dat in de districten Kapoeas en Kahajan geen djeloetong meer getapt mag worden, in afwachting van de beslissing omtrent uit te geven concessies. Men verkondigt in Indië de meening dat de Regeering reeds te ver zou gegaan zijn en voor haar prestige'moeilijk zou kunnen terugkeeren. Mogen de belangen van land en volk echter opgeofferd worden terwille van dergelijke overwegingen? Zoolang de concessies niet effectiet verleend zijn, kan de Regeering zich toch terugtrekken. Zulks zou wellicht alleen onaangenaam zijn voor de Schön & Co's boschprodukten Mij. Deze heeft wellicht achteraf aanleiding nog blij te zijn indien de zaak niet tot stand komt, gezien de groote kosten aan dergelijke concessies verbonden; de chairman van de United Malaysian Rubber Co deelde hieromtrent mede, vide verslag in de Financial times van 20 Juli j.1.

„twenty-two thousand Pounds Sterling has been spent in developping and getting into w&rking order our Jelotong concessions",

terwijl het bij de United Malaysian Rubber Co, slechts om veel kleinere concessies gaat, (n.1. 531.000 H.A. op Borneo en 250.000 H.A. in de Residentie Palembang, vide het antwoord van Uwe Excellentie dd. 4 Mei j.1. op de, door den