is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van openbare werken in Nederlandsch-Indië door tusschenkomst van aannemers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

totale overbreedte wordt 4.66 M. Naar de zijden Verloopt de dikte van den plaat van 0.50 M. tot 0.25 M.

Voor den fundeeringsplaat wordt beton gebezigd van de samenstelling: 1 deel Portlandcement, 2 deelen zand en 3 deelen steenslag.

De wijze van bewapening van deze fundeeringsplaat zal door de Directie nader worden vastgesteld in verband met de draagkracht van den grond, en zullen voor de uitvoering de noodige details worden verstrekt. De per M1. fundeeringsplaat te verwerken hoeveelheid ijzer wordt gerekend te zullen bedragen ongeveer 250 K.G. Indien dit volgens nadere aanwijzingen belangrijk meer of minder mocht bedragen, zoo zal zulks als meer of minder werk worden verrekend. -

De eigenlijke kaaimuur, waarvan de onderkant komt te liggen op 3.00 -f- S. P., en die wordt getrokken tot 1.45 -f- S. P., heeft een onderdikte van 2.16 M. met een voorhelling van y6 en een achterhelling van yi2, zoodat de bovendikte wordt 0.90 M.

De muur wordt tot 1.20 -j- S. P. opgetrokken van breuksteen in Portlandcementtrasmortel, samengesteld uit 1 deel Portlandcement, 1 deel Moeriatras en 4 deelen zand. De muur wordt ter dikte .van 0.25 M. afgedekt met beton, bestaande uit 8y3 deelen steenslag, 4 deelen zand, 1 deel Moeriatras en 1 deel Portlandcement.

Het metselwerk wordt opgevoegd met een specie, bestaande uit 1 deel Portlandcement, 3/4 deelen Moeriatras en 3 deelen zand. Met specie van dezelfde samenstelling wordt ook de afdekking gepleisterd.

Alvorens definitief tot de uitvoering van dit onderdeel van het werk op de boven beschreven wijze wordt overgegaan en daarmede een aanvang mag worden gemaakt, zal de draagkracht van den grond nader moeten worden nagegaan. Daartoe zullen door den aannemer op verschillende punten op aanwijzing van en geheel ten genoege van de Directie grondboringen moeten worden verricht en drukproeven moeten worden genomen, welke door de Directie zullen worden gecontroleerd.

Bovendien zullen tijdens de uitvoering maatregelen moeten worden genomen, om eventueele zakking van het metselwerk gedurende de uitvoering en na de voltooiing daarvan te voorkomen. Die maatregelen zullen daarin bestaan, dat de zandaanplemping, na voldoenden tijd, ter beoordeeling door de Directie, onder water te hebben gestaan, ter breedte van den fundeeringsplaat, zoodanig zal worden belast, dat die belasting minstens overeenkomt met het gewicht, dat de aanplemping na voltooiing van het opgaand muurwerk zal hebben te dragen. Eerst wanneer de ondergrond op deze wijze belast geen zakking meer vertoont, zal met het aanbrengen van den fundeeringsplaat en met het opmetselen van den kaaimuur mogen worden begonnen.

Artikel 17.

Talndbekleedingen. Behalve daar waar kaaimuren worden gebouwd, worden de havenboorden overal onder talud afgewerkt. Langs het Oostelijk douanebassin geschiedt dit onder 4 op 1 als aarden talud.

Alle overige taluds van den haventoegang, van de voorhaven en van de visschershaven worden onder 2 op 1 afgewerkt en voorzien van een steenbezetting, reikende van 3.00 -f- S. P. tot 1.45 -f- S. P. Deze steenbezetting zal bestaan uit een laag goed aaneengesloten koraalsteen, dik 0.23 M., rustende op een laag steenslag, dik 0.18 M.

Als steun voor deze steenbezetting wordt een voeling aangebracht, mede van koraalsteen, ter inhoud van 0.50 M2. per M., waarvan vorm, hoogte en dikte nader door de Directie zullen worden aangegeven.

Artikel 18.

Hangars. Er zullen moeten worden gebouwd vijf hangars, elk lang 125 M., gemeten tusschen de hartlijnen der eindspanten en breed 24 M., gemeten tusschen de hartlijnen der stijlen.

Van deze gebouwen worden er twee geplaatst langs de Zuidwestzijde van het Westelijk douanebassin, één langs de Noordoostzijde van dat bassin en twee langs de Zuidwestzijde van het Oostelijk douanebassin.

De gebouwen worden met hun lengteas geplaatst evenwijdig aan de kaaimuren, waarlangs zij worden opgericht; de afstand gemeten uit deze as tot voorkant kaaimuur