is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van openbare werken in Nederlandsch-Indië door tusschenkomst van aannemers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het bovengedeelte der eind- of gevelwanden wordt gesloten middels gegolfd gegalvaniseerd ijzer.

In elke hangar zullen twintig roldeuren moeten worden aangebracht; in eiken langswand tien. De plaats dier deuren is zoodanig, dat op elke 25 M. lengte hangar twee deuren in eiken wand voorkomen en wel in het 2de en 4de wandvak van elke 25 M. lengte. De roldeuren zullen moeten zijn dubbele deuren en van ijzer moeten worden gemaakt; zij moeten gemakkelijk loopen en goed afsluitbaar zijn. De hoogte der deuren zal zijn 2,50 M. en de totale breedte van een dubbele deur 2,40 M.

Elke hangar zal door een hek te plaatsen in de lengteas van het gebouw in twee helften moeten worden verdeeld, terwijl ieder dezer helften door een viertal dwarshekken weder in vijven wordt verdeeld.

Deze hekken worden uit de vloer gemeten 2,50 M. hoog. Zij bestaan uit stijlen van kanaalijzer n°. 8 (80 X 45 X 6), waartusschen drie horizontale regels van hoekijzer van 45 X 30 X 5 mM., aan de stijlen bevestigd middels hoekijzer van 50 X 50 X 7 mM. Op afstanden van ongeveer 0,10 M. hart op hart worden verticale stijlen aangebracht van rond staafljzer van 15 mM. diameter. De stijlen worden 0,50 M. ingemetseld in een blok metselwerk van 0,64 M. bij 0.89 M.; en reikende tot 0,60 M. onder bovenkant vloer (1,15 -j- S. P.); zij worden van onderen voorzien van een schoor van plat staafljzer van 50 X 20 mM., die in datzelfde metselwerk wordt verankerd.

In het langshek is de afstand tusschen twee stijlen 2,455 M.; in dat hek komen bovendien vijf dubbele deuren voor van 2,45 M. breedte, één in het midden van elk vak van 25 M. lengte hangar.

In de dwarshekken is de afstand tusschen twee stijlen 1,90 M.; in deze hekken komt aan elke zijde van het langshek één deur voor van 0,80 M. breedte, waarnaast één vak van 1,025 M. breed.

De 3 M. breede afdaken moeten zoodanig worden ontworpen, dat gelegenheid zal bestaan met het rollend materieel der Nederlandsen-Indische Spoorwegmaatschappij en der Staatsspoorwegen op Java onder de afdaken te rijden. Zij moeten dus buiten het profil van vrije ruimte blijven, waarbij gerekend wordt, dat kop rail komt te liggen op 1,60 +S.P.

De afdaken worden van een doorloopende goot van gegalvaniseerd ijzer van 0,45 M. breedte en 0,22 M. hoogte voorzien, de plaatdikte zal zijn 0,002 M. Om den anderen stijl wordt een afvoerpijp voor deze goot aangebracht van hetzelfde materiaal, wijd 0,15 M., plaatdikte 0,0015 M.

Langs de einden der gordingen zal een sierlijst van geperst zink moeten worden aangebracht.

De hangars zullen moeten worden ingedekt met gegalvaniseerd gegolfd dakijzer, wegende per M3. dakijzer 10,8 K.G.

Onder de dakbedekking wordt in de hangars en onder de afdaken een djatihouten beschieting aangebracht ter dikte van schoon 0,015 M.

Alle ijzerwerken zullen minstens tweemaal moeten worden gemenied en tweemaal moeten worden overgeverfd met zinkwitverf ten genoege van de Directie.

Indien het den aannemer gewenscht voorkomt in de ijzerconstructie, voor zooverre die hiervoren gedetailleerd is aangegeven, alsnog wijzigingen aan te brengen, zoo kan daartoe door het Technisch Bureau voornoemd vergunning worden verleend, voor zooverre die wijzigingen het Bureau nuttig voorkomen.

Minstens van af de hoogte van 0.75 -f- S. P. zal de ophóoging onder de hangars moeten bestaan uit zand. De vloeren zelf zullen bestaan uit Escauzijnsche tegels van 0.50 M. lang en breed, dik 0.05 M. Deze tegels moeten worden gelegd op een halfsteensrollaag in basterdtras (1 deel kalk, 1 deel Moeriatras en 3'deelen zand), waaronder een platte laag, gelegd in de zandophooging.

Artikel 19.

Entrepots. Er zullen moéten worden gebouwd twee entrepots, elk lang 55 M., gemeten tusschen de hardlijnen der eindspanten en breed 24 M., gemeten tusschen de hartlijnen der stijlen. Deze entrepots zullen worden geplaatst langs de beide korte of Zuidoostzijden der douanebassins en daaraan evenwijdig. De afstand van de lengte-as van elk gebouw tot voorkant kaaimuur zal 22 M. bedragen.