is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van openbare werken in Nederlandsch-Indië door tusschenkomst van aannemers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTRACT

uit net Register der Besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië.

Buitenzorg, den 29sten September 1914.

N°. 7.

Gelet op het besluit van 8 September 1914 n°. 38; Gelezen, de missives

L van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken van 9 September 1914 n°. 18491/C, in voldoening aan de missive van den Gouvernements-Secretaris van 19 Augustus t.v. n°. 2077;

LI. van den Directeur van Financien van 21 September 1914 n°. 38085; Is goedgevonden en verstaan:

Eerstelijk: Den wd. Directeur der Burgerlijke Openbare Werken machtiging te verleenen om aan de Maatschap ten Bokkel Huinink, Korthals Altes en van Thiel de Vries terzake van de door haar aangenomen werken tot verbetering van haveninrichtingen te Semarang, gerekend tot 14 Maart 1914, uit te keeren een bedrag van f 534 563,— (vijf honderd vier en dertig duizend vijf honderd drie en zestig gulden), terzake van het maken van een torpedoboothaven te Soerabaja een bedrag van f 110 840,— (honderd tien duizend acht honderd veertig gulden) en ter zake van het uitdiepen van de haven Tandjong Priok een bedrag van f 86 509,— (zes en tachtig duizend vijf honderd en negen gulden).

Ten tweede: Voornoemden wd. Departementschef uit te noodigen voor de affectatie van de uit; artikel 1 van dit besluit voortvloeiende uitgaven het noodige te doen of voor te stellen.

Extract enz.

Accordeert met voorz. Register, De Gouvernements-Secretaris, VAN. VALKENBURG.