is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek naar de moeilijkheden ondervonden bij de uitvoering van openbare werken in Nederlandsch-Indië door tusschenkomst van aannemers

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaaimuren en terreinen niet gereed zijn, .kunnen deze uiteraard ook nog niet in huur worden afgestaan.*)

Bovendien is het niet mogelijk te voren reeds den prijs voor deze objecten met bepaaldheid vast te stellen.

Aanvankelijk werd, o. a. door wijlen den heer Nobel, gemeend dat dit wel het geval zou kunnen zijn, omdat al de havenwerken a forfait tegen vaste bedragen zijn aanbesteed; doch sedert gebleken is dat de aannemers net doen alsof er geen vaste aannemingssommen zijn overeengekomen, kan daarvan uiteraard geen sprake meer zijn.

Wat de aanvrage van de Nederlandsen-Indische Steenkolen Handelmaatschappij betreft, die de Commissie speciaal bedoelt, deze is zooals gezegd gedateerd op 4 Juni jl. zoodat het wel wat veel gevergd is om daarop toen de Commissie haar brief schreef (11 Juni jl.) reeds een afdoend antwoord te verwachten.

Niettemin blijkt de Commissie het juist en in het bijzonder een bezwaar te vinden dat dit nog niet geschied is.

Een nadere voorloopige aanvrage met betrekking tot de bedoelde toen nog niet opgerichte steenkolen handelmaatschappij werd, zooals gezegd, ontvangen bij brief van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, de Scheepsagentuur e. a. bij het Gouvernements renvooi van 23 October 1913 n°. 32182. Naar aanleiding hiervan is, na inwinning van het advies van de Commissie van Bijstand (waarvoor het stuk bij dzz. schrijven van 7 November jl. n°. 19531/H.W. aan den Directeur der Haven werd gezonden), aan de Koninklijke Paketvaart Maatschappij geantwoord bij het dzz. schrijven van 18 Maart jl. n°. 5191/H.W., waarop, na de oprichting der bedoelde maatschappij, de vaakgenoemde definitieve aanvraag ged. 4 Juni jl. is gevolgd.

„Voorstellen der havencommissie (bedoeld wordt der Commissie van bijstand) in zake een modern en practisch havenbeheer blijven bij het Departement der Burgerlijke Openbare Werken onafgedaan liggen, sommige meer dan 2 jaar" schrijft de Commissie op blz. 5 van haren brief.

De Commissie heeft noch bij mij, noch bij den Heer Karsten, noch bij den Heer Steffelaar navraag gedaan aangaande deze aangelegenheid.

Hieronder volgt een lijst van de voorstellen van den Directeur der haven en van de Commissie van Bijstand, verband houdende met het beheer der haven, waaruit de onjuistheid van de bewering der Commissie voor het aanDemingsvraagstuk in elk opzicht kan blijken.

I. Grens haventerrein.

Voorgesteld door Directeur Haven Tandjoeng Priok bij missive 26 Januari 1911 N°. 77/B4.

Voorgesteld aan de Regeering bij dzz. schrijven van 21 Februari 1911 N°. 2723/F.

n. Onteigening Tandjoeng Priok.

Voorgesteld door Directeur Haven Tandjoeng Priok bij missive 23 Februari 1912 N°. 185/a 4 Geheim. Laatste toelichting van Directeur Haven bij diens missive van 5 Maart 1912 N°. 221/B 4.

Voorgesteld aan de Regeering bij dzz. schrijven van 14 Maart 1912 N°. 59/H. W. Geheim.

m. Reglement voor de verhuur aan derden van materieel van de haven Tandjoeng Priok.

Voorgesteld door Directeur haven Tandjoeng Priok bij missive van 22 Juni 1912 N°. 705/C 9.

Machtiging tot verhuur gevraagd aan de Regeering bij dzz. missive van 30 Juli 1912 N°. 11949/H.W.

') Voor de belanghebbenden zou dit van geen nut zijn en voor het Gouvernement zou zulks een bron van- moeihjkheden kunnen worden.