is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp eener regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chinezen in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedoelde bloedverwanten of aangehuwden is met betrekking tot de in deze te hooren personen van toepassing.

(5). Van de verkregen rechterlijke machtiging wordt in de akte van adoptie melding gemaakt.

Artikel 10 (1). Adoptie kan alleen bij notarieele akte geschieden.

(2) . Partijen verschijnen voor den notaris in persoon of bij eenen bijzonderen bij notarieele akte gevolmachtigde.

(3) . De personen in No. 4 van artikel 8 bedoeld, behalve diegene van hen, die als vader of voogd den te adopteeren persoon in adoptie geeft, kunnen, gezamenlijk of ieder afzonderlijk, hunne toestemming ook bij eene notarieele akte geven, van welke omstandigheid in de akte van adoptie wordt melding gemaakt.

(4) . Ieder belanghebbende kan vorderen, dat van de adoptie wórde melding gemaakt op den kant der geboorteakte van den geadopteerde.

(5) . Het ontbreken echter der aanteekening van eene adoptie op den kant der geboorteakte kan aan het geadopteerde kind niet worden tegengeworpen, ten einde zijnen verkregen staat te betwisten.

Artikel 11. De adoptie heeft van rechtswege tengevolge dat de geadopteerde, indien hij een anderen geslachtsnaam heeft dan de man als wiens zoon hij wordt geadopteerd, den geslachtsnaam van dezen verkrijgt in . de plaats van den zijnen. f-§J-;

Artikel 12. (1) Indien gehuwde lieden een zoon adopteeren, wordt deze geacht uit hun huwelijk te zijn geboren.

(2) . Indien een ongehuwde man een zoon adopteert, wordt deze geacht uit een door den dood ontbonden huwelijk van dien man te zijn geboren.

(3) . Indien de weduwe een zoon adopteert, wordt deze geacht uit haar huwelijk met haren overleden' man te zijn geboren, met dien verstande echter, dat hij in de nalatenschap van den overledene, voorzoover deze daarover niet bij uitersten wil heeft beschikt, slechts dan als erfgenaam wordt toegelaten, wanneer de adoptie binnen zes maanden na het overlijden is tot stand gekomen, dan wel de weduwe binnen dien termijn de rechterlijke machtiging, bedoeld in artikel 9, heeft gevraagd en daarvan binnen eene maand na het verleenen heeft gebruik gemaakt.

Artikel 13. (1) Indien een man overlijdt met achterlating eener tot adoptie bevoegde weduwe, is de weeskamer verplicht om alle noodige en dringende maatregelen in het werk te stellen, welke vereischt worden tot het behoud 'en het beheer der goederen, welke aan den te adopteeren persoon zullen toekomen.

(2). Rechten van derden, waarop de adoptie van invloed kan zijn, blijven, totdat de adoptie zal zijn tot stand gekomen, doch uiterlijk gedurende de termijnen, bedoeld in het laatste lid van artikel 12, opgeschort.

Artikel 14. Door de adoptie vervallen de burgerlijke betrekkingen, aan de natuurlijke afstamming ontleend,