is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften ter uitvoering van de ordonnantie tot regeling der heerendiensten in het onder rechtstreeksch bestuur staand gebied der residentie Menado (staatsblad 1912, no. 504)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9) Mede ten einde zoo mogelijk vermindering te verkrijgen in de negorij wachtdiensten, zullen van het Gewestelijk Bestuur regelingen kunnen uitgaan nopens de plaatsing van wachthuizen, het verrichten van wacht- en patrouille-diensten in de negorijen. Zoo zullen in negorijen waar, doordat bijv. het districtshoofd er woont, reeds eene door heerendienstplichtigen betrokken wacht bestaat, negorij wachthuis- of wachtdiensten achterwege kunnen blijven.

Artikel 7.

De voorschriften tot uitvoering der ordonnantie in Staatsblad 1899 li: 270 (Bijblad op het Staatsblad Il! 5434, juncto 11! 5893) en in Staatsblad 1900 IP 152 (Bijblad op het Staatsblad W 5498) worden ingetrokken.

Vastgesteld bij artikel 2 van het besluit van 4 October 1912 ïl! 30.

Mij bekend: De wd. Algemeene Secretaris, DB GRAEFF.