is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften ter uitvoering van de ordonnantie tot regeling der heerendiensten in het onder rechtstreeksch bestuur staand gebied der residentie Menado (staatsblad 1912, no. 504)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

District. Negorijen.

Aantal heerendienstplichtigen van elke ne- . gorij of groep van negorijen.

Maximum aantal dagdiensten, waarover jaar' lijks mag beschikt worden i1'.

ONDERHOUD EN GEWONE HERSTEL JdNGEN VAN: ^cKïï» T Totaal dagdiensten.

Bruggen en | Dammen, waterwerken, bet doen van

Groote transport -en binnenwegen. duikers diiken en waterleidingen, nachtelijke rondes.

■ : - 1 ; i I i 7T^

Aanduiding

I van den weg.

Lengte van het aangewezen aandeel meters).

j Te verharden breedte (meters).

Te verharden oppervlakte

c (□ meters). ____

Afstand tot het aandeel in den

D weg (palen).

Getal dagdiensten, benoodigd ; voor gewoon onderhoud en gewone herstellingen.

Hoeveelheid verhardingsmateriaal ; jaarlijks in te zamelen (kub. meters).

_ Afstand v/d plaats van inzaine* ling tot die van gebruik (palen).

Getal dagdiensten 's jaars voor de £ verzameling van verhardingsmateriaal benoodigd,

£ Totaal dagdiensten voor de wegen.

£ Naam of waar gelegen.

£ Afstand (palen).

^ Getal dagdiensten 's jaars.

Naam of waar gelegen.

^ Lengte van het aangewezen aan0 dee! (meters).

g Afstand (palen).

ff Getal dagdiensten 's jaars.

^ Plaats, waar de dienst verricht 18 wordt.

g Afstand (palen).

Ji* Getal dagdiensten 's jaars.

Per negorij of groep van negorijen ^ (som van kolommen 14, 17, 21 en 24).

g Perheerendienstplichtige^|^|

Zoodat voor zware herstellingc van groote post en binnenwegen zoomede voor zware herstel lingen en voor aanleg van dammen, waterwerken, dijken en waterleidingen overblijven (kolom 4 verminderd met kolom 25).

27

1 | 2 | a 1 * j » 1 » 1 ' 1 " 1 " 1 | " | l :—; ■ 1 j 1

i 1 ' ^

|

' I |

|

j ■ * ',' X

\ ■

| I [ '

j

| *

I

j I ' I '

(') Kolom 4 = kolom 3 X 32.

(*) Indien in een geheel district eenig soort heerendienstwerk, b. v. onderhoud enz. van dijken en waterleidingen of bezetting wachthuizen niet voorkomt, kunnen in den legger voor dit district de betrekkelijke kolommen vervallen.