is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften ter uitvoering van de ordonnantie tot regeling der heerendiensten in het onder rechtstreeksch bestuur staand gebied der residentie Menado (staatsblad 1912, no. 504)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i

Afdeeling, district of negorij

(groep van bijeen gelegen negorijen).

Aantal heerendienstplichtigen.

Maximum aantal dagdiensten, dat in 19 volgens het in kolom 2 genoemd aantal heerendienstplichtigen, berekend tegen ">2 dagen arbeid 's jaars, had mogen gevorderd worden.

Aantal gedurende 19 werkelijk gevorderde dagdiensten Totaal ter zake van :

Onderhoud en gewone herstellingen van heerendienstwegen benevens het verzamelen van verhardingsmateriaal.

Onderhoud en gewone herstellingen van bruggen en duikers.

Onderhoud en gewone herstellingen van dammen, waterwerken, dijken en waterleidingen.

Het bezetten van wachthuizen en het doen van nachtelijke rondes.

Zware herstellingen en vernieuwingen van de in kolommen 4 en 5, zoomede aanleg en zware herstellingen en vernieuwingen van de in kolom 6 genoemde werken.

Per afdeeling, district of negorij of groep van bijeengelegen negorijen (som der kolommen 4 tot en met 8).

Per heerendienstplichtige (kolom , 9 gedeeld door kolom 2). L .

Aantal dagdiensten bovendien gevorderd voor: Zoodat in 19 ' " I

van het beschik- Vervoeren van I

baar maximum Vervoeren Gouvernements¬

aantal dag- Overbrengen Begeleiden Van personen goederen en Uitvoeren

ij a van ÏWle TOELICHTINGEN,

diensten onge- van; van gevan- en troepen gelden, zoomede van Livieie

bruikt zijn ge- dienst- genen en 0p marsch va§ Inlandsche of Militaire

bleven (verschil brieven. verdachten. en hunne Hoofden en landswerken, der kolommen goederen. en ambtenaren

5 en 9). in Gorontalo.

, 1 '

i

i

! i

J ' , !