is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften ter uitvoering van de ordonnantie tot regeling der heerendiensten in het onder rechtstreeksch bestuur staand gedeelte der residentie Amboina, de eigenlijke Banda-eilanden (onderafdeeling Banda, afdeeling Amboina) uitgezonderd (staatsblad 1912, no. 505)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5) De aanvragen om transportmiddelen zullen, behalve in spoedvereischende gevallen, op zoodanig tijdstip aan den betrokken Onderaf deelingschef moeten worden ingediend, dat voldoende tijd beschikbaar blijft voor de oproeping van het benoodigd aantal heerendienstplichtigen, een en ander ter beoordeeling van het Hoofd van gewestelijk bestuur.

C. HET BEZETTEN VAN WACHTHUIZEN EN HET DOEN VAN NACHTELIJKE RONDES.

(1) Het getal en de plaatsing der wachthuizen langs de wegen wordt door het Hoofd van plaatselijk bestuur zoodanig geregeld, als in het belang der veiligheid noodzakelijk wordt geoordeeld.

(2) Het Hoofd van plaatselijk bestuur stelt, voor zooveel noodig na overleg met de hoofden, vast:

a. welke negorijen en kampongs met het bezetten der wachthuizen

worden belast; i. het aantal wachters voor elk wachthuis.

(3) De manschappen, benoodigd voor de nachtelijke rondes, worden getrokken uit de bezettingen der wachthuizen.

(4) Met de wachthuizen in deze rubriek genoemd worden uitsluitend bedoeld die, welke noodig worden geacht in het belang van de veiligheid der bevolking. Voor de wachtposten, welke zijn of worden opgericht met het oog op ondernemingen van land- of mijnbouw of nijverheid worden geen heerendiensten gevorderd, noch voor de oprichting, noch voor de bezetting daarvan.

D. HET OVERBRENGEN VAN DIENSTBRIEVEN BUITEN DEN POSTDIENST.

(1) Deze. diensten mogen alleen gevorderd worden, wanneer geen andere gelegenheid tot verzenden van brieven bestaat en op last van het Hoofd van plaatselijk bestuur. Het vervoer heeft plaats van negorij (kampong) tot negorij (kampong). Daarvoor wordt aan de dienstplichtigen betaling tegoed gedaan overeenkomstig een door het Hoofd van gewestelijk bestuur voor elk bestuursressort vast te stellen tarief.

E. HET BEGELEIDEN VAN GEVANGENEN.

(1) Deze diensten worden uitsluitend gevorderd, wanneer geen of niet genoeg politie-personeel voorhanden is. Daarvoor wordt aan de dienstplichtigen betaling tegoed gedaan, overeenkomstig een door het Hoofd van gewestelijk bestuur voor elk bestuursressort vast te stellen tarief.

(2) De aangewezen geleiders kunnen mede worden belast met het roeien van het vaartuig, waarmede het vervoer geschiedt.

Artikel 5.

(5) Het Hoofd van gewestelijk bestuur zal:

a. van de verdeeling der heerendiensten registers doen samenstellen volgens het hierbij behoorend model A en die aan zijne goedkeuring doen onderwerpen, zullende eene onderafdeelingsgewijze samentrekking dier registers, door tusschenkomst van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur, zoodra mogelijk aan de Regeering worden ingediend;

l. aan de negorij- en kamponghoofden verstrekken een exemplaar van een in de landstaal overgebracht kort overzicht der voorschriften, naar welke de vordering der heerendiensten geschiedt, zoomede een extract uit de sub a bedoelde registers, ieder voor zooveel zijn ressort aangaat, welk extract zal moeten vermelden de heerendiensten respectievelijk aan de negorijen en kampongs opgelegd en het aantal dienstplichtigen, dat daarvoor dagelijks behoort uit te komen;