is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften ter uitvoering van de ordonnantie tot regeling der heerendiensten in de residentie Benkoelen (Staatsblad 1912, no. 129)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de ordonnantie tot regeling der heerendiensten in de residentie Benkoelen (Staatsblad 1916 n°. 129). f&

Artikel 1.

Als „werkbaar" worden voor de toepassing van artikel 1 der ordonnantie tot regeling der heerendiensten in de residentie Benkoelen (Staatsblad 1912 II? 129) aangemerkt zij, die lichamelijk in staat zijn in eigen levensonderhoud te voorzien.

Artikel 2.

(1) De- diensten aan wegen, bruggen en duikers, zoomede die aan dammen, waterwerken, dijken en waterleidingen, worden zooveel mogelijk gevorderd en uitgevoerd op vaste tijdstippen van het jaar, niet samentreffende met den tijd, waarin de heerendienstplichtigen zich wijden aan hun landbouw of andere werkzaamheden, waarin zij hun bestaan vinden en zooveel doenlijk niet op Zondagen en de erkende Christelijke en Mohammedaansche feestdagen.

(2) De arbeid der heerendienstplichtigen bepaalt zich uitsluitend tot koeliearbeid, waaronder in geen geval verstaan worden die werkzaamheden, waarvoor de bijzondere ervaring van den ambachtsman bepaald vereischt wordt.

(3) Zoo buitengewone omstandigheden als: het bezwarende van het werk, de spoed waarmede het verricht moet worden, het gelijktijdig samentreffen met vele andere, in het belang der eigen cultures van de bevolking, vereischte werkzaamheden, daartoe aanleiding geven, kan door het Hoofd van gewestelijk bestuur, doch telkens voor elk geval in het bijzonder, machtiging worden verleend tot toekenning eener tegemoetkoming.

(4) Het bakken van metselsteenen, het branden van kalk, het stampen van steen tot cement, het aanbrengen van koraal of riviersteenen, grind of zand en wat dies meer zij, kan, voor zooveel de plaatselijke omstandigheden dit toelaten, voor de werken bedoeld bij § 3 der voornoemde verordening, geschieden in heerendienst. Het vellen, bekappen en aansleepen van hout, benoodigd voor het bouwen van nieuwe of voor het vernieuwen van dan wel het doen van zware herstellingen aan bestaande bruggen geschiedt in vrijen arbeid, of, indien dit niet mogelijk blijkt, in heerendienst tegen uitkeering aan de betrokken heerendienstplichtigen van een in ieder geval te bepalen prijs voor de door hen te leveren houtwerken.

(5) De bevolking mag echter in geen geval gedwongen worden tot het leveren van karren of trekvee voor het transport van die materialen of van zulke gereedschappen ter verwerking dier materialen, als zij zich daartoe opzettelijk zou moeten aanschaffen.

(6) Aanleg van nieuwe en zware herstellingen of belangrijke verbeteringen aan bestaande heerendienstwerken, mogen niet plaats hebben dan krachtens machtiging van het Hoofd van gewestelijk bestuur, wiens autorisatie of nadere goedkeuring tevens noodig is, wanneer moet worden of is afgeweken van het bij de machtiging tot het werk toegestaan aantal dagdiensten van heërendienstplichtigen. Die machtiging of nadere goedkeuring wordt niet verleend, zoo niet is aangetoond, dat door onvoorzienen tegenspoed, overschrijding van het toegestaan aantal dagdiensten bij het werk onvermijdelijk is of geweest is.

(7) De diensten, waarbij overnachten onvermijdelijk is, worden per etmaal als twee dagdiensten in rekening gebracht.

(8) Het staat een heerendienstplichtige vrij, bijaldien hij verhinderd is om persoonlijk zijne beurt te vervullen, zich door eenen

1