is toegevoegd aan uw favorieten.

Gewijzigd ontwerp B, tot herziening der agrarische verordeningen voor de Gouvernementslanden op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als voren.

Artikel 3. (1) De huurovereenkomsten zijn niet rechtsgeldig vóór van het bestaan daarvan gebleken is bij akten, verleden ten overstaan van een Controleur of Adspirant-C ontroleur bij het Binnenlandsch Bestuur,of van een bij dien diensttak werkzaam gesteld Ambtenaar voor den Burgerlijken Dienst of Burgerlijk Ambtenaar, ieder, voor zoover de verhuurde grond gelegen is binnen zijn ambtsgebied of binnen het ressort van den ambtenaar, aan wien hij is toegevoegd.

Het Hoofd van plaatselijk bestuur is bevoegd zoo noodig ook andere landsdienaren schriftelijk en met ve r.m elding van ieders ressort met het verlijden dier akten te belasten.

Artikel 28. De huurovereenkomsten zijn niet rechtsgeldig vóór van het bestaan daarvan gebleken is uit akten, verleden ten overstaan van een der door den GouverneurGeneraal daartoe aan te w ij zen personen, die ten aanzien van de uitoefening der dientengevolge hun opgedragen functie openbare ambtenaren zijn.

(2) De in de vorige alinea bedoelde personen zijn ten aanzien van de uitoefening der bij of krachtens die bepaling hun opgedragen functie openbare ambtenaren.

Deze bepaling geeft het essentieele terug van de daarnevens

staande voorschriften; de aanwijzing der met het verlijden der huuraktem belaste ambtenaren ware, in het belang der stabiliteit van de onderwerpelijke verordening, over te brengen naar de Uitvoerings-voorschriften in Ontwerp C.

Zie nopens dit artikel bl. 550 van het Derde Vervolg op de Grondhuur-nota.