is toegevoegd aan uw favorieten.

Gewijzigd Ontwerp C, tot uitvoering der voorgenomen herziening van de agrarische verordeningen voor de Gouvernementslanden op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

Bladz.

Hoofdstuk I. Van beschikking over Staatsdomein 1

Eersteafdeeling. Algemeene voorschriften 1

Tweede afdeeling. Van toekenning van titels, ontleend aan het Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-

Indië 12

§ 1, Van de aanvragen om afstand of ingebruikgeving van grond 12

§ 2. Van het onderzoek en het verdere behandeling der grondaanvragen 15

§ 3. Van de betaling aan den Lande voor den afstand of de ingebnükgeving van grond 23

§ 4. Van de verder aan de toekenning van een zakelijken titel op grond te verbinden voorwaarden. . . 28

§ 5. Van de beschikking op grondaanvragen 33

Derde afdeeling. Van toekenning van het Inlandsen bezitsrechts op grond 40

§ 1. Van uitgifte van grond met het Düandsch bezitsrecht 40

§ 2. Van verkrijging van het Dalandsch bezitsrecht door ontginning van vrij Staatsdsmein 42

Hoofdstuk II. Van bevestiging van het Inlandsch bezitsrecht op grond 51

Hoofdstuk LH. Van bescherming van Inlandsche rechten op grond • 52

§ 1. Van overdracht van het genot van grond door Inlanders aan niet-Dilanders 52

§ 2. Van overdracht van Inlandsche rechten op grond aan Inlanders 73

Gemengde voorschriften 82

82