is toegevoegd aan uw favorieten.

Gewijzigd Ontwerp C, tot uitvoering der voorgenomen herziening van de agrarische verordeningen voor de Gouvernementslanden op Java en Madoera

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grondhuur-ordonnantie (Staatsblad 1900 n°. 240).

Artikel 4. (2) Ingeval van weigering der bekrachtiging kan de huurder, mits binnen veertien dagen na den datum dier beschikking, door tusschenkomst van het Hoofd van plaatselijk bestuur in hooger beroep komen bij het Hoofd van geweste1 ij k bestuur.

(3) Indien de in de vorige alinea gestelde term ij n verstreken is zonder dat de huurder gebruik heeft gemaakt van de hem bij die bepaling verleende bevoegdheid, of op diens hooger beroep afwijzend is beslist, kan de verhuurder weder over den grond beschikken en de huurder zijne vooruitbetalingen, voor zoover die volgens de bepalingen dezer ordonnantie geoorloofd waren, terugvorderen.

Artikel 51. (1) Ingeval de bekrachtiging der huurovereenkomst geweigerd is, kan de huurder, mits binnen veertien dagen na den datum dier beschikking, door tusschenkomst van het Hoofd van plaatselijk bestuur in hooger beroep komen bij het Hoof d van gewestelijk bestuur.

(2) Indien de in de vorige alinea gestelde term ij n verstreken is zonder dat de huurder gebruik heeft gemaakt van de hem daarbij verleende bevoegdheid, of op diens hooger beroep afwijzend is beslist, kan de verhuurder weder over den grond beschikken en de^ huurder zijne vooruitbetalingen, voor zoover die ingevolge het bepaalde krachtens artikel 33 van het Agrarisch Besluit geoorloofd waren, terugvorderen.

Cfm. de ter zijde gestelde bepalingen. Zie bl. 69 van het Ontwerp B.