is toegevoegd aan uw favorieten.

Erfpachtsuitgifte op Java voordracht aan de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERFPACHTSUITGIFTE OP JAVA. '»

In den doolhof der voor Java en Madoera geldende agrarische bepalingen hebben vooral de erfpachtsvoorschriften mij veel te stellen gegeven. Ten eerste omdat ik indertijd werkzaam was in de afdeeling Agrarische Zaken van het Departement van Binnenlandsch Bestuur, welke o.m. met het behandelen van erfpachts-aanvragen is belast. Ten andere omdat ik, na indiensttreding bij den actieven dienst van het Binnenlandsch Bestuur, in eene afdeeling werd geplaatst, waar het, als 'tware, zulke aanvragen regende.

Na de theorie dus de practijk.

Het is niet mijne bedoeling om aangaande die practijk in bijzonderheden te treden, om de wijze waarop het plaatselijk onderzoek naar de vatbaarheid tot uitgifte geschiedt, aan eene uitvoerige beschouwing te onderwerpen. Genoeg zij het medetedeelen dat een formulier procesverbaal de verschillende te behandelen vraagpunten aangeeft.

Het beantwoorden van het meerendeel dier vraagpunten is meer stiptheidvorderend dan moeilijk. Van één vraag evenwel kostte de beantwoording mij steeds veel hoofdbrekens: de vraag n.1. of de in erfpacht begeerde grond al dan niet benoodigd is voor de uitbreiding van den Inlandschen landbouw. Het scheen mij steeds toe dat voor

') Voordracht deri 19" Maart 1909 gehouden in de NederlandschIndische Bestuursacademie, ingevolge artikel 52 van het Koninklijk Besluit van 11 Maart 1907, Stbl. n°. 71. (Besluit op de Indische Bestuursopleiding)