is toegevoegd aan uw favorieten.

Erfpachtsuitgifte op Java voordracht aan de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

openbare mededinging wordt aangeboden. Alleen voor zoover het betreft kleine stukjes grond ter uitbreiding of afronding van bestaande ondernemingen, ware het stelsel van erfpachtsuitgifte op aanvraag te bestendigen.

Dat zorg zal moeten worden gedragen voor een geleidelijke aanbieding der perceelen, dat daarbij veel zal worden gevorderd van het inzicht en beleid der commissie; dat ruime publiciteit, zoo kaufmannisch mogelijk, niet alleen van het tijdstip van aanbieding en de betrekkelijke voorwaarden, doch ook aangaande alles wat de ligging en gesteldheid der aantebieden perceelen betreft, gewenscht zal zijn, dit alles, waarop ik hier niet verder kan ingaan, moge nog even pro memorie worden vermeld.

Thans genaderd tot de beantwoording van het tweede gedeelte der door mij gestelde vraag, valt na te gaan welke gronden op Java volgens de thans vigeerende bepalingen voor uitgifte in erfpacht in aanmerking komen.

Het antwoord hierop in algemeenen zin geeft Bijblad n°. 3020, n.1. dat slechts woeste gronden, d. z. gronden niet door inlanders ontgonnen, noch als gemeene weide of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpen behoorende, in erfpacht mogen worden afgestaan, en dat daarop alleen uitzondering wordt toegelaten voor kleine stukjes bebouwde grond, geënclaveerd in het betrokken perceel, voor zoover de rechthebbenden van hunne rechten op den bebouwden grond hebben afgezien.

Evenwel niet alle woeste grond is voor afstand in erfpacht vatbaar. De bevoegdheid van den Gouverneur Generaal ten deze is beperkt door de 3e alinea van art. 9 van het Agrarisch Besluit, welke eenige categorieën van woesten grond opnoemt die niet in erfpacht kan worden uitgegeven n.1. koffietuinen, djati- en bepaalde wildhoutbosschen en koffie-reserveterreinen.

Behalve met deze nauwkeurig aangegeven beperkingen, zal de Gouverneur-Generaal echter ook rekening hebben