is toegevoegd aan uw favorieten.

Erfpachtsuitgifte op Java voordracht aan de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat de zaak echter anders en naar het mij voorkomt beter: zal n.1. de kwestie van de reserveering van grond ten behoeve van den inlandschen landbouw vooraf worden behandeld door de betrokken kolonisatie-commissies.

En nu schijnt het mij buiten twijfel dat die commissies de kwestie beter zullen kunnen beoordeelen dan de huidige erfpachtscommissies. Immers zij beschouwen haar in verband met een globaal plan van opening der betrekkelijke landstreek: kunnen haar dus meer principieel behandelen. Daar komt bij dat de samenstelling, de grootere stabiliteit dier commissies meer waarborgen schenkt voor eene deugdelijke adviseering dan de samenstelling der tegenwoordige erfpachtscommissies. Deze laatste bestaan gewoonlijk uit den betrokken controleur of adspirant-controleur en het betrokken districtshoofd. Waar dit inlandsch hoofd zijne meening veelal bescheidenlijk op den achtergrond houdt, is het dikwijls alleen het oordeel van den controleur dat in het zoo zwaar wegend proces-verbaal van onderzoek wordt weergegeven. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat, wanneer de controleur nog niet lang in zijn ressort is, — en dat doet zich bij de herhaalde overplaatsingen waaraan de controleurs bloot staan maar al te dikwijls voor — het feitelijk alleen de meening van het districtshoofd is welke uiting vindt.

Hoe het ook zij, boven behandeling der vraag van grondreserveering ten behoeve van den inlandschen landbouw, telkens bij gelegenheid van het onderzoek van erfpachtsaanvragen, schijnt mij te verkiezen, dat de kwestie vooraf zoo goed mogelijk worde uitgemaakt door kolonisatiecommissies als hiervoren bedoeld.

Hoe zullen deze daarbij hebben tewerk te gaan?

De kwestie is, zij het ook in eenigszins ander verband, reeds onder de oogen gezien naar aanleiding van het thans vervallen artikel 6 van het Agrarisch Besluit. Volgens dit artikel zou het dessagebied moeten bestaan uit:

le. de rijstvelden der dessa;