is toegevoegd aan uw favorieten.

Erfpachtsuitgifte op Java voordracht aan de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlengd, een prikkel zijn om er voor te zorgen dat, overeenkomstig de bedoeling van het erfpachtsrecht, het perceel bij het verstrijken van den termijn in goeden staat verkeert.

Dat die prikkel thans ontbreekt is mijns inziens een ongunstige factor in de economische beteekenis van de erfpacht.

Toekenning van een prioriteitsrecht als hierbedoeld, dat bovendien de billijkheid vóór zich heeft, is naar mijne meening dan ook een eisch van practisch agrarisch beleid, Gelukkig is het voor het toekennen van zoodanig recht nog niet te laat, waar voor alle erfpachtsperceelen het verstrijken van den erfpachtstermijn in een nog verwijderd verschiet is gelegen. Moge dan de Wetgever intijds in deze leemte voorzien.

Wordt dus voor zoover de erfpachtsuitgifte tot het ontstaan van cultuurondernemingen leidt, het doel met haar beoogd ten deele misgeloopen, daarnaast valt te constateeren hoe zij in menig geval in het geheel geen ontginning, soms alleen devastatie met zich bracht.

Dit is in hoofdzaak hiervan het gevolg dat gedurende respectievelijk de eerste 5 en 10 jaren na de inschrijving van het erfpachtsrecht, vrijstelling van betaling van canon en verponding wordt genoten. Speculanten grond aanvragers zijn daardoor in de gelegenheid om zonder veel risico voorloopig de hun toegewezen gronden onbenut onder zich te houden. Soms ook slagen zij er in de gronden tegen betaling van eene huursom aan Inlanders ter ontginning af te staan, welke ontginning dan geheel op roofbouw neerkomt. Loopt het tegen den tijd waarover canon respectievelijk verponding moet worden betaald, dan geeft men de gronden aan het Gouvernement terug, soms na ze van al het houtgewas te hebben beroofd, en dan in een toestand van wildernis, waardoor volgens den Inspecteur bij het Boschwezen Ham kunstmatige herbossching moeilijk wordt en ook natuurlijke reboisatie weinig kans van slagen heeft.

Aanvankelijk stelde de Indische Regeering hare bereid-