is toegevoegd aan uw favorieten.

Erfpachtsuitgifte op Java voordracht aan de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke zijn die motieven?

In hoofdzaak drieërlei:

le. Het is niet aantenemen dat de erfpachter zijne gronden niet in cultuur zal brengen. Laat hij in cultuur brenging niettemin na, dan zullen daarvoor wel redenen bestaan van zoodanig overwegenden aard, dat het niet met de billijkheid zou zijn overeen te brengen vervallenverklaring van het erfpachtsrecht te vorderen.

2e. De bedreiging van vervallenverklaring van het erfpachtsrecht maakt het kapitaal huiverig om zich in erfpachtsondernemingen te steken.

3°. Bij de uiteenloopende omstandigheden, welke zich ten aanzien der exploitatie doen gelden, is het bezwaarlijk om een algemeenen termijn aan te wijzen binnen welken de ontginning zou moeten zijn tot stand gebracht.

Wat het in de eerste plaats genoemd motief aangaat, dit komt mij al heel weinig zwaarwegend voor. Dat het niet aantenemen is dat de erfpachter de gronden niet in cultuur zal brengen, geldt niet voor den grondaanvragerspeculant, die de gronden niet aanvraagt voor cultuur-, doch voor speculatie doeleinden. De redenen waarom in zoodanige gevallen de grond niet in cultuur wordt gebracht, het gevolg zijnde van de speculatieve bedoelingen van den grondaanvrager — zijn n. m. m. dan ook geenszins van dien aard dat de billijkheid zich zou verzetten tegen verlies van het erfpachtsrecht.

Van meer beteekenis is het tweede motief, waarbij zich levens de kwestie voordoet, of het zakelijk karakter van het erfpachtsrecht, medebrengende de zekerheid op langdurig genot van het uitgegeven goed, zich niet verzet tegen vervallenverklaring van het erfpachtsrecht in het hierbedoelde geval. De bedenking uit dien hoofde schijnt echter niet van overwegenden aard. Minister Trakkanen stapte althans, blijkens zijn wetsontwerp, over dit bezwaar heen. En de Indische Regeering doet dit evenzeer ten aanzien van een dergelijke bedreiging met vervallen-