is toegevoegd aan uw favorieten.

Erfpachtsuitgifte op Java voordracht aan de Nederlandsch-Indische Bestuursacademie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaring van het erfpachtsrecht in het geval aan de uitgegeven gronden eene bestemming wordt gegeven, — t.w. beplanting met koffie — welke niet met hare opvatting strookt.

Vaak toch wordt bij erfpachtsafstand het beding gesteld: „dat op het perceel geen koffie worde geplant, behoudende de Regeering zich het recht voor om bij niet nakoming van dit beding, vervallenverklaring van het erfpachtsrecht te vorderen".

Wanneer nu aan de gronden in het geheel geen bestemming wordt gegeven, ze onbeplant worden gelaten, — hetgeen evenmin met de bedoeling der Regeering kan strooken — zou, naar het voorkomt, evengoed verlies van het erfpachtsrecht in uitzicht kunnen worden gesteld.

Dat dientengevolge het kapitaal huiverig zou worden zich in nieuwe erfpachtsondernemingen te steken, kan ik niet toegeven. Wanneer de wijze waarop de naleving van de beplantingsvoorwaarde wordt verzekerd met behoorlijke waarborgen voor een rechtvaardige, doch tevens vrijgevige toepassing wordt omringd, zal de poenale sanctie van verlies van het erfpachtsrecht voor ernstige ontginners niet in beduidende mate afschrikwekkend zijn; zal hare werking in hoofdzaak een heilzaam preventief karakter dragen.

De materie ware n. m. m. het best in dier oege teregelen, indien als \ oorwaarde worde bedongen dat het erfpachtsrecht kan worden vervallenverklaard, wanneer binnen een zekeren • oor verlenging vatbaren termijn na den erfpachtsafstand, geen begin van ernstige ontginning van het perceel is gemaakt.

Als duur voor dien termijn is een tijdvak van 5 jaren als 't ware aangewezen. Immers de Wetgever neemt aan dat in de eerste 5 jaren na den afstand, de onderneming op de been wordt gezet en dat in > erband met de daarvoor benoodigde kosten, canonbetaling over dat tijdvak niet rationeel zou zijn.

En wat nu te verstaan onder een begin van ernstige