is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorschriften betreffende de comptabiliteit in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad 1869 ff 105, 1904 11? 380 en 1907 IV 406 en verder den Regeeringsalmanak).

Art. 4. Tot den werkkring van het departement der Burgerlijke Openbare Werken behooren: (Zie Staatsblad 1871 ff 92, 1907 ff 406, 1909 X08. 279 en 280 en 1910 ff 253 en verder den Regeeringsalmanak).

Art. 5. Tot den werkkring van het departement van Financiën behooren: o. m.:

Het opmaken van hoofdstuk I der begrooting van uitgaven voor Nederlandscli-Indië, benevens van die afdeelingen van hoofdstuk II, welke niet tot een bepaald departement van algemeen bestuur behooren;

Het opmaken van de raming der middelen tot dekking der uitgaven;

Het zamenstellen der algemeene begrooting van Nederlandsch-Indië;

De uitvoering der begrooting voor zoover die niet behoort tot een bepaald departement;

Het opmaken der rekeningen van ontvangsten en uitgaven in Nederlandsch-Indië, voor zoover die niet behooren tot een bepaald departement;

(Zie Staatsblad 1871 ff 92, 1878 ff 11, 1907 ff 406 en 1910 ff 193 en verder den Regeeringsalmanak).

Art. 6. Bovendien behooren nog tot den werkkring van elk dar genoemde departementen:

De aanschaffing van het benoodigde voor 's lands dienst voor zooveel liet departement betreft, hetzij door inkoop, levering bij aanneming of ontbieding uit Nederland.

De komptabiliteit en kosten van het departement.

Art. 7. De hoofden der departementen van algemeen bestuur vereenigen zich, op bevel van den GouverneurGeneraal, tot een Raad van direkteuren.

Het reglement van orde voor de vergaderingen van dien raad wordt vastgesteld door den Gouverneur-Generaal. (Zie G.B. 15/6—1855 ff 1 en 14—12—07 ff 55).

VOOKSCHEIFTEN.

4