is toegevoegd aan uw favorieten.

De varianten van Vondel's Palamedes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verandering, uit grammatisch oogpunt wellicht zéér lofwaardig, maar uit een aesthetisch oogpunt zéker zeer onaangenaam.

„Dat honderdoogigh hoofd'' wordt „Dat honderooghde hooft" — 't geen beter uit te spreken is — en dus véél beter klinkt ....

„Het nieuwsgier volck" wordt 1) tot „nieusgierigh volck" gemoderniseerd, waardoor tevens het rhythme van 't woord met het met het metrum van vers in overeenstemming is gebracht.

't Is als steeds: hier een kleine verbetering, daar een kleine of groote verslechtering.

Van geen noemenswaarde letterkundige beteekenis is de verandering van noodlijck in nodigh\ die zij dus slechts verméld.

Het van Thracië afgeleide bijv. nw. Thracier wordt later Thracisch 2); de, ook door de XIXde eeuwsche spraakkunst — als „Germanistisch" — afgekeurde wendingen „het Asiaensche stael" „des Trojaenschen toghts", de„ Argolische heeren" worden verbeterd tot „het stael van Asien", „van den optoght naar Troje1', „de heeren van Argos3)"

Maar het adjectief broederlijck (in den zin van: van mijn, uw, enz. broeder) blijft staan (regel 2007) en wel in de weinig natuurlijke verbinding: 't broederlijck en deerlijck ongeluck.

En verder: wijzigingen als aenbedelijck-aenbiddelijck 4), konstighkunstigh 5), vermetel-vermeten 6).

Ten slotte dan nu de adjectieven,die, omdat ze verouderd of van beteekenis veranderd waren, of omdat de spraakkunst ze afkeurde, moesten worden vervangen, waarbij ik mij, den niet-speciaal-taalkundigen aard van dit boekje in 't oog houdend, weer strikt tot Palamedes beperk.

Zoo vind ik dan in den Inhoud(t), sonderling door uitsteeckend; sot — thans nog in Vlaanderen in dien zin gebruikelijk 7) —

1) Zie v. Heiten, blz. 113 onderaan.

2) 2215.

3) Regel 749; en de beide laatste vbb. in den „Inhoudt."

4) 2020.

5) Inh.

6) 917.

7) Verkeerde Vondels taal nog onder den invloed van 't ouderlijk