is toegevoegd aan uw favorieten.

De varianten van Vondel's Palamedes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door best aangeduid. „7 Voeght u besf' toch kan ook beteekenen: 't komt u het best gelegen.

1736:

1625.

Daer na soo kan geen' plaets

[versekeren genoegh Etn' vorstelijck persoon: men

[tracht of spade of vroegh Naer sijn' verlossing, . . .

1652.

Oock geenen burgh noch huis

[verzekeren genoegh Een' heer, van grootgezagh. men

[houdt of spade of vroegh Om zijn verlossing aen. . . .

De bedoeling van den dichter is ongetwijfeld beter weergegeven in de tweede lezing; waar van groot gezagh de verklaring van het moeilijk-gevangen-te-houden-zijn al aangeeft.

1761:

1625.

Argivische landou, mijne oogen

[sien den roock, Opgaen van uwen brand, ....

1652.

Argivische landouw, mijn oogen

[zien den roock, Nu opgaen voor den brant, . ..

Het is weer Nestor, die hier spreekt; de figuur, die door Vondel zoo edel en wijs is opgevat. Palamedes is aan het volk overgeleverd, om gesteenigd te worden. En Nestor ziet het, als in een visioen, hoe zijn Griekenland door onrecht te gronde zal moeten gaan. Dat visioen spreekt hij uit:

Argivische landou, mijn oogen sien den roock,

Opgaen van uwen brand, ....

Men lette erop, hoe in de schijnbare onregelmatigheid van het metrum op-gaën het droef-langzaam opstijgen van den smeulenden, straks uitbarstenden brand is weergegeven. Maar! In 1652 vond Vondel het noodig om, duidelijkheidshalve, 't goed even te zeggen, dat Nestor nu wel dien rook en dien brand meent te zien, maar dat 't tóch eigenlijk nog zoover niet was! En hij „verbeterde" het vers tot het uitleggende:

Nu opgaen voor den brant. 1)

l) Zoo heb ik eens iemand hooren zeggen : „Ik dank u na 't gebruik" — in plaats van „voor 't gebruik." Die iemand was echter een schoolmeester, geen dichter.