is toegevoegd aan uw favorieten.

De varianten van Vondel's Palamedes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

echter ten slotte iets heel anders uitgedrukt, dan aanvankelijk 's dichters bedoeling was!

Een pendant van de wijziging „daer hij beschanst zit ^ pappieren" 1) levert die in regel 1014:

1625. 1662.

En eyschte in dit geschrey, dat . . . . , dat slechts zijn boven-

[slechts sijn bovensang [zang

Alleen sou syn gehoort, door Alleen zou zijn gehoort, in kerck [kerck, en priesterdwang: [en priesterdwang:

Men voelt, hoezeer dit, in — bij kerck — de plastiek van den regel bevordert. En wat dien priesterdwang aangaat — wel, hier past het eene voorzetsel al even goed of even slecht als het andere 1 Een elegante en toch zeer eenvoudige beeldspraak wordt inge¬

voerd door deze volgende wijziging (1353):

1625. 1652.

Wat is dat een gesegent koning! Wat is dat een gezegent koning! Die niet en vlamt op ydel lof, Die nimmer vlamt op ydlen lof,

En zijne lusten met syn' hof En zijne lusten met zijn' hof Vernoeght, en indrinckt met sijne Bepaelt, en indrinckt met zijne

[ooren [ooren

Den vooglensang, . . . Den voglezang, . . .

„Zijne lusten vernoegen met zijn' hof" (vernoegen dan in de beteekenis van „bevredigen") is zeker min nauwkeurig èn minder snedig uitgedrukt dan „zijne lusten bepalen met zijn' hof" d. w. z. „zijne lusten met zijn hof begrenzen" m. a. w. de grenzen van zijn' hof tevens tot grenzen van zijne lusten (genoegens) maken.'

In regel 1427 en vgg. lezen we:

1625.

Door soo veel' klippen en gevaers, Door 't onweer, dat de wichelaers Met lastertongen wecken stedes, Drijft d'afgesloofde Palamedes.

1652.

Door zoo veel klippen en gevaers, Door 't onweer dat de wichelaers En lastertongen wecken stedes, Drijft d'afgeslaefde Palamedes.

i) Zie blz. 104