is toegevoegd aan uw favorieten.

De varianten van Vondel's Palamedes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

115:

1625.

Dits mijn' besolding dan, voor

[dat ick met beswaeren. .... geslaeft heb ....

1652.

Dit is mijn loon, die, met my

[zeiven te bezwaeren. .... heb geslaeft ....

Ongetwijfeld: er waren méér redenen om dezen regel te wijzigen: besolding moest weg. Maar men zal inzien, dat het ook in V's geest is, dat Joon voor dat ick geslaeft heb" weg te werken. Dat de 2de constructie echter zoo natuurlijk klinkt als de eerste, zal niemand beweren. Ook dan missen we ongaarne.

Regel 231 levert een dubieus geval; er staat:

1625.

Hoe d' onverbiddelijcke Thrax Hem leende gunstige ooren Bleeck, doen hij 't heyr vertrooste stracx Met graen, en weeldigh kooren: Daer hy 't uw vorst ontseggen [dorst,

Doen 't leger scheen verloren.

1652.

Hoe d' onverbiddelijcke Thrax Hem leende gunstige ooren Bleeck, toen hij 't heir vertrooste strax

Met maght van graen en koren, Dat hij 't uw vorst ontzeggen [dorst,

Als 't leger scheen verloren.

Is dit dat een drukfout, zooals dr. Hoogstra meent ? Of — is 't per ongeluk blijven staan? Nonliquet!

In regel 949 ging verbetering tot grammaticaal-juister uitdrukking gepaard met een sierlijker maken van den regel:

1625.

Onsterffelijcke Goon, wier overgroot vermogen Uw' priesterschap beschermt, als

[d' appel uwer oogen: Die wt uw' stoelen daelt, beweven [met een' wolck,

En . ..

1652.

Onsterfelijcke Goön, wier overgroot vermogen Uw priesterschap beschermwals

[d' appel van uwe oogen, Uit uwe stoelen daelt, beschaduwt [van een wolck

En . . .

Ie. is hier die, dat, „móést" slaan op oogen, verdwenen. Misvatting is nu zelfs voor den meest grammatischen lezer niet mogelijk.