is toegevoegd aan uw favorieten.

De varianten van Vondel's Palamedes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1625.

[en 't werd geloofd Van 't volck. defaem ging voorts

[door alk steden stroyen Hoe

1652.

[

Van 't volck; waer op de Faem

[door alle steên ging stroyen Hoe

leest men in regel 1551. Wat was het geval? Er gingen reeds eenige zinnen vooraf, die alle met het onderwerp begonnen. De tweede lezing maakt dus 't geheel minder eentonig.

Regel 1733:

1625. 1652.

En om in hechtenis te brengen —

[Palameed:

't Heeft veel bedenckens in, en Dit heeft bedencken in, en strijd ' [strijd met onsen eed [met onsen eed,

Vooreerst, die ons verbind, dat Die ons zoo dier verbind,

[sulck een mensch moet sterven

Die

Vgl. ook de verand. in regel 585.

De regel was zeker met die rust na den eersten voet niet fraai! Dat op de vingers tellende vooreerst klonk ook zeker niet zangerig!

In 1782 is een zangerig en zinrijk woordenspel ingevoerd:

1625. | 1652.

Soo steyl een pad, soo wild en Zoo steil een pad, zoo onge-

[woeste een' baen:

2040:

1625.

't Vierspouwen van den draeck.... Het huylen van den wolf, het

[brullen van den leeuwe, 't Schuymbeckende everswijn, het

[naer geloey des stiers, Het grynsen van den beer, 't [gebriesch eens tijgerdiers,

[baende een baen.

1652.

't gebriesch des