is toegevoegd aan uw favorieten.

De wet des Geestes in het rijk der genade

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dijk breekt telkens weer door en alle maatregelen ter beveiliging worden vernield. De verwoesting wordt grooter dan ooit te voren. Dit is de steeds wisselende toestand van eene uit den doodslaap ontwaakte en door de Wet Gods opgeschrikte ziel. Zij worstelt en zij snakt naar verlossing en redding. Zij zou gaarne bevrijd en verlost worden van de Wiet der zonde en des doods. De Wet van den Sinaï belooft haar met alle beslistheid het leven en de zaligheid „want wie haar houdt, zal leven. Maar in plaats van leven brengt zij den dood; inplaats van vrede pijn en inplaats van gerechtigheid aan te brengen maakt zij de zonde zwaarder. Hier wordt het woord letterlijk waar: „Als ik het goede wil doen, ligt het kwaad mij bij ■ ,,lk dien met het gemoed de Wet Gods, maar met het vleesch de Wet der Zonde . De wilde appelboom is wel is waar gesnoeid, doch hij is nog niet veredeld; de akker is omgeploegd, doch nog niet bezaaid; men ondervindt teleurstelling op teleurstelling. Men wacht op het licht en het wordt duister, men hunkert naar den dag en het wordt nacht; men verkrijgt de gerechtigheid niet (Jes. 59 : 9-12).

De ervaren landman kent zijn tijd voor het ploegen, zaaien en oogsten. Ook God doet alles op Zijn tijd. Hij komt nooit te vroeg, evenmin ooit te laat. Sommigen worden door God gedurende geruimen tijd in dezen toestand gelaten, anderen wat korter. Wanneer de Heilige Geest het verkiest den Zoon Gods, Jezus Christus aan eene ziel te openbaren, dan neemt zij Hem, den levenden graankorrel, met blijdschap en geloovig in den akker des harten op. Kinderlijk geloof, hartelijke liefde en zalige hope zijn van nu af het kenteeken van de begenadigde ziel. Men verblijdt zich over de ontvangen genade, men dankt, men looft en prijst den Heere. Dat men zich echter nog slechts met vrees en beven mag verheugen, zoolang het gezaaide nog voor gras kan worden aangezien, wordt ons door den Heere aangetoond door zijne gelijkenis