is toegevoegd aan uw favorieten.

De wet des Geestes in het rijk der genade

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goddelijk werk. Mien heeft nog niet den door de gewoonte geoefenden zin om kwaad van goed te onderscheiden.

Het juist leeren zien van God en Christus.

De Heilige Geest doet ons trapsgewijze inzicht verkrijgen in God, in Jezus Christus en in onszelf; zooals Hij dit doet bij elke andere genadegift. Er werd nog nooit een mensch als man geboren. De ontwikkeling en de wasdom nemen beide trapsgewijze toe vanaf de ontkieming tot aan de voleindiging, vanaf het pas geboren kind tot aan den vol ontwikkelden mensch. God wil geen hoogmoedige heiligen uit ons maken. Hij wil ons opvoeden tot ootmoedige, dankbare kinderen. Hij wil ons tot werktuigen Zijner handen en tot vaten Zijner genade toebereiden. Daarom moet Romeinen zeven — inzonderheid vers 7 tot 14 — door menige, overigens getrouwe en oprechte ziel zeer lang en diep worden doorleefd. En waarom moet dat? Omdat ons de zonde in alle opzichten zonde moet worden; omdat wij de zonde moeten leeren zien, zooals God haar ziet, niet slechts als menschelijke tekortkomingen, maar als werkingen des Satans. Wij moeten onze nietswaardigheid tot op den grond toe en onze vermeende gerechtigheid als volkomen mislukking leeren kennen en leeren inzien, dat ons zijn en wezen door en door zwak en onze diep ingewortelde eigendunk voortbrengsel des Satans is. Slechts dan, wanneer de Heilige Geest ons door de Wet van den Sinaï in bovengenoemde diepten heeft kunnen neerstorten, wanneer hij onze opvattingen kan vernietigen, is de bodem van ons hart toebereid voor de Wet van den Geest, die levend maakt. Nu eerst kan de Vader ons tot den Zoon trekken, kan Hij ons Jezus openbaren, het nieuwe leven uit God in ons ontwikkelen en tot volle ontplooiing en voleinding brengen.

Overal, waar men de bekeering tot God — het boete doen — overslaat, de schulderkentenis kunstmatig te voorschijn