is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst der maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bedoeling was 's menschen inventaris aan sociaal-wenschelijke en onwenschelijke eigenschappen op beide gebieden op te maken; welke ontwikkelingstendenz valt er in te erkennen? (het uitgroeien en de overhand nemen van bepaalde dier eigenschappen). In hoever is ons lichamelijk en geestelijk hebben-en-houden erfelijk, en zou bewust en rationeel ingrijpen deze constellatie in sociaal-wenschelijke richting kunnen vervormen? De heer Casimir vatte de geestelijke constitutie meer op ais: de voor ons moderne ziele-leven kenmerkende kuituurwaarden, — dan als een karakterologische analyse van de elementen onzer psyche (volgens Heymans' methode), gelijk we bedoeld hadden. In menig opzicht zou deze voordracht nu meer onder het Milieu thuisbehooren.

Hiermede is de weg gebaand voor het betrekken van de erfelijkheid in de bestudeering van maatschappelijke verschijnselen:

4. De Eugenese als ideaal en wetenschap, door Prof. Mr. S. R. Steinmetz, hoogleeraar te Amsterdam, die ons bij de samenstelling der serie meermalen met waardevollen raad terzijde stond.

Door geest en strekking is van deze voordracht, het middelpunt onzer reeks, de stap niet groot naar de eerste der volgende afdeeling:

II. Menschheidsverbetering door verbetering van het milieu:

1. Unterhaltsmittel und Menschenzahl, door Prof. Dr. Julius Wolf, hoogleeraar aan de Technische Hochschule te Berlijn. 1)

Wij wilden onze beschouwing van het milieu aanvangen met een monstering van het materiaal, waarvan het in hoofdzaak afhankelijk is. De geheele

1) Men zie vooral zijn werk: ,,Die Volkswirtschaft der Gegenwart und Zukunft", 1912.