is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst der maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de constitutie erfelijk te veranderen, die, zooals men dit kort uitdrukt, gelooven in eene verervings-mogelijkheid van verkregen eigenschappen.

Indien deze gelijk hebben, bepalen dus constitutie en omgeving zoowel den individueel en aard als de verervingswijze van ieder levend wezen.

Ik moet nu, hoetwel ik allicht op dit punt nog terugkom, door den korten tijd ter mijner beschikking, eenigszins apodictisch te werk gaan en zeggen dat m. i. eene vererving van verkregen eigenschappen niet bestaat, dat dus wat een Individu op zijn .nakomelingen vererft niet staat onder den invloed, waaronder het individu opgroeit.

Voorloopig dus, ga ik bij deze bespreking van de volgende stellingen uit:

le. de van de ouders ontvangen constitutie bepaalt, te zamen met de omstandigheden, waaronder het individu opgroeit zijn lot.

2e. van deze beide bepaalt de, van de ouders ontvangen, constitutie alleen, wat een individu op zijn nakomelingen vererven kan.

Wij hebben echter slechts twee mogelijkheden: de ontvangen constitutie en de omgeving behandeld, er is natuurlijk nog een derde mogelijkheid, n.1. deze, dat een individu in staat zou zijn zelf zijn constitutie te veranderen, of izooals men dat gemeenlijk noemt, in staat zou zijn, spontaan te varieeren.

Dat er vele aanhangers van deze meening zijn, behoef ik in de stad waar Hugo de Vries werkt, niet te betoogen.

De u allen, althans bij name, bekende mutatie theorie toch berust op de meening, dat individuen in staat zijn spontaan te varieeren.

Nu spijt het mij, bij alle waardeering voor het vele, dat Prof. de Vries tot vooruitgang der botanische wetenschap heeft bijgedragen, deze meening niet te kunnen deelen.

M. I. bestaat er geen enkel bewijs voor zoodanig