is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst der maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstaan dus in hoofdzaak door abnormaliteiten, die een eigenschap vormen van het individu zelf. Zij zijn öf erfelijk, óf er bestaat slechts een erfelijke voorbeschiktheid, rwaarbij een gering uitwendig moment de ziekte doet uitbreken. Ik zal hedenavond beide groepen met u bespreken, de erfelijke ziekten en de groote groep der voorbeschikten. Deze laatste rangschikken zich allen om bepaalde begrippen, die der erfelijke belasting en der degeneratie, waarvan de uitingen voor het grootste gedeelte op het gebied van ons zenuwstelsel liggen.

Onder de echte erfelijke afwijkingen of ziekten zijn er verscheidene, die geiheel de erfelijkheidsiwetten van M end el volgen. Zoo kent men in de brachydactylie een afwijking berustende op een dominant kenmerk, waarbij de vingers te kort zijn. Verschillende dergelijke afwijkingen komen voor, zonder dat voor het algemeen daaraan groote beteekenis is toe te kennen. Meestal bepalen zij zich tot -onbelangrijke afwijkingen, maar af en toe zien wij een vrij ernstige ziekte zich door vele generaties voortplant. Ik heb het oog op een in de krankzinnigengestichten af en toe voorkomende ziekte, de Huntington'sche chorea. Zoo werd bijv. door Scheffer beschreven een Rijnsburgsche familie, waarin de ziekte heerschte, In 1775 toch huwden twee chorea-lijders met elkaar, van wier nakomelingen in de 6de igeneratie nu nog enkele de ziekte vertoonen. In 't geheel kwamen 17 of 18 ziektegevallen voor, steeds in directe afstamming, dus nooit met tusschenvoe.ging van een gezonde generatie. Dat dit bij een zoo zware ziekte mogelijk is, komt doordat zij meestal eerst na het 30ste jaar uitbreekt, op een stadium dus dat de personen reeds gehuwd zijn en nakomelingen hebben. Dat deze familie, waarvan bijna de helft ziek was, een zeer belangrijke finantieele druk op de kleine gemeente harer inwoning uitoefent, die toch de verpleging in een krankzinnigengesticht heeft te bekostigen, behoef ik u niet uit te leggen. Doch ook uit ethisch oogpunt is er tegen het voortbe-