is toegevoegd aan uw favorieten.

De toekomst der maatschappij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langen tijd gestreden wordt tegen het misbruik van sterken drank en tegen de venerische ziekten. Noodig zijn in dezen kamp de vaste wil, de volslagen ernst, idie de voorwaarde zijn om tot een eindoverwinning te komen. Ik protesteer tegen een strijd, die uitloopt op een kalm gelijken tred houden met het aan te vallen kwaad, die niet verder komt dan tot inperking van het euvel, terwijl men ook heel rustig bekent, dat het nu eenmaal voortdurend bestaat en door de genomen maatregelen ook slechts bereikt dat het niet toeneemt. Neen, er -moet een aanval zijn met alle kracht, die niet rust ■voor de volledige uitroeiing van den vijand.

Tot die vijanden behoort ook de prostitutie, die zoovele en groote gevaren voor het nageslacht met zich voert, al zie ik niet over het hoofd, dat zij ook kan wezen een uitweg voor velen van wie toch geen nageslacht begeerd zou zijn, dus eene iniet ongewenschte auto-eliminatie. De niet-continueele prostitutie is dan ook in zekere opzichten nog gevaarlijker dan de continueele, omdat zij, die slechts een enkel maal tot dit kwaad vervallen, soms toch nog waardevol nageslacht zouden kunnen geven. Vaak kan het voorkomen, dat een in dit opzicht zwakke man, getrouwd met een goede vrouw, uitnemend kroost schenken kan en ook omgekeerd. Juist dan is de verleiding der prostitutie een groot gevaar.

«Een principieele strijd tegen de prostitutie is voor ons doel, de verheffing van het nageslacht, allerdringendst noodig.

Voor ik verder eenige bepaalde maatregelen bespreek, wil ik nog enkele algemeene gezichtspunten aangeven.

Het is noodig telkens te overwegen of het waarschijnlijke goede gevolg van een te nemen maatregel wel de moeite en het nadeel goedmaakt, die hij zeker medebrengt, of het te verwachten nut wel op zal wegen tegen de beperking van de vrijheid, den last en de kosten vo:r de individuen en de gemeenschap. Vooral moet de neiging onderdrukt worden een meer schijnbaar en onbe-