is toegevoegd aan uw favorieten.

Vogelkiekjes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Nauwelijks waren in „Het Algemeen Handelsblad" enkele „Vogelkiekjes" verschenen, of het verzoek werd gedaan, ze later in een bundeltje uit te willen geven. Toen die verzoeken zich herhaalden, en „Het Handelsblad" bereidwillig het auteursrecht weder aan den schrijver toekende, was de heer W. Versluys onmiddellijk bereid, de uitgave voor zijne rekening te nemen.

En zoo worden in dit boekje vijftig „kiekjes" aangeboden aan allen, die eenig belang stellen in het liefdeleven der Nederlandsche vogels.

Mocht „Het Handelsblad" voort kunnen gaan, met ook de nog restende stukjes te plaatsen, dan zullen ze te zamen een overzicht geven van onze geheele avifauna.

En zoo er belangstelling blijkt voor dit eerste bundeltje, dan zal de Uitgever ook wel bereid gevonden worden, het tweede boekje te verzorgen.

Even zij medegedeeld, dat voor de wetenschappelijke benamingen slechts hier en daar van het drienamenstelsel van Mr. R. Baron Snoückaert van Schauburg gebruik gemaakt is. (Zie bladz. 158). In het Eegister wordt alleen het tweenamenstelsel gebruikt, wat voor Nederland voldoende is.

Moge dit bundeltje evenveel belangstelling ondervinden, als de „Vogelkiekjes" I—L bij de lezers van meergenoemd blad ondervonden hebben!

Oostenend op Texel, Mei 1910.

J. DAALDER Dz.