is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het natrium vertoonen zich nu, nauwkeurig op dezelfde plaats van deze, twee donkere, schijnbaar zwarte lijnen. De natriumdamp heeft dus juist die lichtstralen van het gloeiende vaste lichaam opgeslorpt, geabsorbeerd, welke dezelfde breekbaarheid hebben als die van natrium zelf, en hetzelfde zouden ook alle andere elementen doen, die in dien omringenden damp voorkomen: hun kenmerkende spectraal-lijnen zijn nu overgegaan in donkere absorptiestrepenen men noemt dit dus een „absorptie-spectrum

Met de ontdekking van deze absorptie-spectra was nu ook de „chemie des hemels" geschapen, de vernuftigste en tevens gevoeligste methode voor het onderzoek van de natuur en de chemische samenstelling der hemellichamen, welke men. rustig in zijn laboratorium gezeten, kan bepalen, zelfs al zijn zij op billioenen kilometers van onze toestellen verwijderd. Reeds in het jaar 1814 had de Duitsche opticus Fraunhofer in het spectrum van de zon 1100 van die zwarte lijnen waargenomen, waarvan wij er op fig. 15 (bldz. 115) een groot aantal kunnen zien en die, naar hem, de Fraun h ofer'sche lijnen genoemd werden en later vond Kirchhoff, dat al deze absorptiestrepen in het zonnespectrum nauwkeurig beantwoordden aan en dezelfde plaats innamen als die der spectraallijnen van bekende elementen op de aarde. Uit dit onderzoek is, na verloop van tijdjebleken, dat op de zon geen andere chemische elementen voorkomen dan die van bekende stoffen op aarde en hetzelfde is tot nu toe gebleken voor alle vaste sterren, kometen, nevelvlekken enz. Alleen voor de planeten en hare wachters kan dit bewijs niet rechtstreeks geleverd worden, daar zij geen eigen licht, doch slechts teruggekaatst zonlicht uitstralen. Maar toch kunnen wij wel als zeker aannemen, dat ook de planeten, als onderdeelen van ons zonnestelsel,