is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komt dan de veelstralige, regelmatige vorm overeen

met dentijd van het maximum, de onregelmatige vorm,

met de lange stralen, alleen met het minimum deizonnevlekken (zie Plaat VII, blz. 145). De stralen zijn dikwiils onbemerkt, als komende uit die streken van de zonne-oppervlakte, waar op dat oogenbUk perkende protuberansen aanwezig zijn; doch het is niet vast o-esteld, dat zulks altijd het geval zou zijn. ° Men heeft nog geen enkele hypothese «P^steld tei verklaring van de struktuur van de corona, of van haar veranderingen in vorm. De groote 'noei,llJk.: heid met het opstellen van theorieën omtrent dit onderwerp, is daarin gelegen, dat wjj zuHieen| o-edeelte van de corona zien op vei korte schaal en

niet in haar werkelijken vorm.

Het voornaamste, «at wij weten aangaande de samenstelling van de corona is, dat zij bestaat uit stofdeeltjes 'tlie vermengd zijn met een gloeiend gas. Aaif de samenstelling "van dit gas neemrook een Plement deel, dat, voor zoover men weet, met „een enkel der, op dè aarde bekende, elementen overeenkomt en dat men dus „coronium' genoemd

hBEr' is echter één punt, dat met zekerheid vastgesteld schijnt te zijn met betrekking tot de corona, namelijk: dat de stof, waaruit zij bestaat, in een uitersten staat van verdunning verkeert, daar zij

'SS» S -«Seniêt

Sïï: Se^ tStfme".ef Men heeft

Sfri^n^nrnSïoe^m^S^ wat reeds3 gevonden was omtrent de lagen die er onder gelegen zijn (bldz. «2). Er moeten hier dns

14ö