is toegevoegd aan uw favorieten.

De wonderen van den sterrenhemel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de aarde zelf, of hoogstens tot ons zonnestelsel. Tal van theorieën zijn, in den loop der eeuwen, verkondigd, die het einde van de wereld — en daarmede ook dat van het menschelijk leven — voorspelden. Zij hebben dit gemeen, dat zij in zoover alle onbetrouwbaar zijn, als alleen de „laatste mensch" over haar juistheid zal kunnen oordeelen. Zooveel is zeker, dat zulk een einde door tweeërlei oorzaken zou kunnen tot stand komen: hetzij door vergevorderden leeftijd der aarde, zooals de mensch sterft door verval van krachten, hetzij door een plotselinge katastrofe, zooals de mensch den dood kan vinden door een ongeval.

Wat de eerste veronderstelling betreft, bestaat inderdaad de mogelijkheid, dat de aarde, na eenige millioenen jaren, van koude verstijft, hetzij door haar eigen afkoeling of door het uitdooven van den zonnegloed. Het eerste zou bespoedigd kunnen worden door vermindering der dichtheid van den dampkring, tengevolge van het geleidelijk ontsnappen van zijn gassen in de wereldruimte of door hun chemische verbinding met de bestanddeelen der aarde. Die verdunde atmosfeer zou aan het uitstralen van warmte in de koude wereldruimte veel geringere hinderpalen in den weg leggen. En als die onderaardsche warmte volkomen door uitstraling verdwenen was. zouden er ook geen vulkanische krachten meer overblijven, die het voortdurende afslijten van het vaste land binnen zekere perken houden, zoodat, na verloop van tijd, de geheele aarde met water zou bedekt zijn. Ging dit proces aan de toenemende afkoeling van de zon vooraf, dan zouden nog eenige zonderlinge ontwikkelingstoestanden van zee-organismen het laatst stand houden, doch ook deze zouden ten slotte moeten verdwijnen.

In het omgekeerde geval echter, als de zon dus sneller afkoelde dan de aarde, zou de mensch waarschijnlijk, door middel van zijn wetenschappelijke