is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijk van Koningin Wilhelmina

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leen , o God , zoo hoog verheven , Leen aan Uwer kind'ren koor, Leen aan ons gebed gehoor!—

Heer! wil, wat wij vragen, geven!

Nauwelijks wordt de

Jonge Koninklijke Huisvrouw,

nü burgerlijk _ gehuwd en kerkelijk ingezegend, zichtbaar onder de portiek van den kerkuitgang, of het tegenover de kerk opgehoopte volk heft een krachtig hoera! aan — een jubelkreet, die onmiddellijk tot heel wijd in de verte wordt overgenomen en die het Wilhelmus van de schutterij-muziek

verre overstemt...

Onder het aanhoudend geroep van ,,Leve de Koningin! Leve Prins Hendrik !" neemt het Doorluchtige Vorstenpaar plaats in de Gouden Koets, om den

terugtocht naar het Paleis

Grootvorst Wladimir, Zwager van Prins Hendrik.

Prins Albert van Pruisen.

Vertegenwoordiger van Z. M. den Keizer van Duitschland.

te aanvaarden.

Vóór de trouwkoets rijdt het tweespan van baron Van pallandt; daarvóór gaan de cavalerie , de hoffourier en de rijknechts.

Achter de fonggehuwden, die nu aan het hoofd van den Vorstenstoet rijden, komen de glazen koets en de zeven berliners der Vorsten , in omgekeerde volgorde van die waarin zij het Paleis hebben verlaten.

In de glazen koets rijdt thans ook H. M. de Koningin-Moeder, bij het reeds vroeger genoemde Vorstelijk Drietal.

Het eere-escorte der veldartillerie sluit wederom den stoet, achter de adjudanten en de ordonnansen.

En nu gaat het

opnieuw den ftruidsweg langs, nü van de kerk naar het Paleis, — de BruidsWeg , thans door het Vorstelijk Echtpaar genomen...

Men had gevraagd een anderen weg te nemen — „men" — de bewoners van Prinsenstraat en Noordeinde... Maar 't ging niet. De andere rijtuigen — die der leden van het gevolg

eter Majesteiten en der

Gasten, moesten hem volgen. En dat zou een te groote ophooping

m aie straten zijn geworden.

Nu zouden zij, die het Bruidspaar ter kerke hadden zien gaan — en die geduld hadden geoefend — het Echtpaar óók weer naar de Koninklijke woning zien teruggaan. En zij hebben dat voorrecht op ondubbelzinnige wijze getoond op prijs te stellen ! Ze hebben gejubeld — 't heeft er gedaverd den ganschen weg. En menigeen, wiens gemoed werd overstelpt door aandoening, die zich niet geschaamd heeft zijn gevoelens te toonen. — We hebben vrouwen zien weenen, we hebben mannen buiten zichzelf gezien...

In de Parkstraat, zagen we, werd ook het Moederpaar door Heur gevoelens overstelpt. Ze hebben geweend, Koningin Emma en Groothertogin Marie, en 't volk , hoorden we, begreep wat zij gevoelden...

En Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik dankten steeds voor de betoonde hulde.

In het Noordeinde is het gejuich overweldigend, het oogenblik dat de Trouwkoets verschijnt.

Het Koninklijk Echtpaar stijgt uit, onder een oorverdoovend gejubel en hoera-geroep.

Nu zullen Zij wel op het balkon verschijnen, de Jonggehuwden.

En men wacht, wacht — wacht steeds. Het volk begint op de dringen. Politie en soldaten hebben veel moeite het publiek terug te houden. Want iedereen hoopt het Jonge Paar nog even te zullen zien.

Doch Zij verschijnen niet. En 't volk moet zich vergenoegen met het raden naar de vreemde officieren , die zich voor eenige vensters van het Paleis vertoonen.

H.M. Koningin Wilhelmina en Z. K. H. Prins Hen¬

drik der Nederlanden houden een

cour van gelukwensching.

Daar komen de Vorsten en de Vorstinnen het Jonge Paar hun heilwenschen bieden en na afloop laat het Echtpaar zich fotografeeren. Althans, we zien den fotograaf

net raieis verlaten, is 't

Groothert. Frieurich Franz IV

van mecklenhurg,

Neef van Prins Hendrik.

En dan

Prins Heinrich XVIII en Prinses Charlotte van Keuss, Neef en Nicht van Prins Hendrik.

Prinses thekla van Schwarzburg-Rudolstadt , Nicht van Prins Hendrik.

Hermann

Prins

von Schönburg.

Prinses Sophie Charlotte

van Oldenburg, Nicht van Prins Hendrik.

Vorstelijke Bruiloftsgasten.

een gevaar voor 't verkeer

meentebestuur des

Het vertrek

'n Historisch

gala-dejeuner t

waaraan al de Hooge Gasten en vele aanzienlijken uit de Residentie zijn genood.

En 't volk zingt en jubelt steeds onder de vensters van het Paleis.

Vier uur in den namiddag.

Het officiéél programma, waarvan wij vroeger reeds gewaagden , kondigde aan als vóórlaatste nummer:

Vertrek van het Hooge Echtpaar.

Vertrek — naar Het Loo.

Als „laatste" noteerden wij een familie-diner voor de nog aanwezige Hooge Vorstelijke Personen, in de kleine Eetzaal van het Paleis. En tot sluiting van de feestviering te 's Gravenhage , een vuurwerk in het Malieveld, van wege het ge-

Echtpaar dus eerst, escorte van de huzaren

het Jonge Echtpaar zal

avonds ontstoken.

van het Hooge

moment!

De Haagsche eerewacht en een doen uitgeleide.

Bangs den geheelen weg dien

nemen is nee een volte van Delang.

Het Koninklijk Paleis biedt een schitterenden aanblik. Voor alle vensters Vorsten en Vorstinnen, Ministers, Hofdignitarissen en autoriteiten in hunne prachtige kleedij. Als het met vier paarden a la Daumont bespannen open rijtuig voorrijdt, gaan de vensters open en treedt de schitterende stoet van Vorstelijke Bruiloftsgasten naar buiten op het breede balkon , waar hij met gejuich door de menigte wordt ontvangen.