is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijk van Koningin Wilhelmina

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aankomst van de Koningin-Moeder en den Hertog-Regent van Mecklenburg vóór het Paleis op den Dam.

voller — op de bruggen , die als afsluitstukken deden van de onderscheidene gedeelten.

In de Keizersgracht, tusschen de Leidschestraat en Raadhuisstraat, waren in het midden hooge masten aangebracht, met het Amsterdamsche koggeschip in top, waarvan de ra's waren behan¬

gen met dundoek , elke kleurvanonze vlag afzonderlijk , en eveneens versierd met gestyleerde schilden , waarop de initialen W en H waren bewerkt. Een klein topschild aan elken mast vertoonde bovendien nog een zinrijkornament.

In beide grachten waren de masten onderling

verbonden door guirlandes van lampions en gekleurde vetpotjes , die eveneensgingen naar de langs de kaden staande boomen , en diezóódanige

figuren vormde, dat de weerschijn in het water slanke ornamenten teekende, die bij de illuminatie de meest fantastische effecten beloofden teweeg te brengen.

Eenigszins gelijkende op deze grachtversieringen was de decoratie van het Rokin , en ,

heel aardig ook, maar om het eigenaardige van de ééne rij huizen natuurlijk hiermede evenredig, die van het Damrak: vanaf den voet der huizen, schuins opgaande, witte palen met uitstekende vleugels, die guirlandes van lampions en vlaggen en schilden en wimpels droegen in overvloed.

Van de verdere versieringen , herinnerenswaard: die van de Galerij, de Rozengracht, Kattenburg, Willemstraat , Hoogte Kadijk , Leidscheplein , P. C. Hooftstraat; van de firma Bensdorp en Co., de Groote Club, het Nieuws van den Dag, enz. Niet te vergeten ook de

gecombineerde versiering- van de

cavalerie-kazerne ,

een hulde van het garnizoen van Amsterdam. Maar vele van die versieringen hadden ernstige schade geleden den

dag van den Intocht,

nooit, voor zoover we ons herinneren , heeft onze

Nog nc

Koningin zulk intens slecht weer getroffen als dien 5en Maart iqoi. Nooit heeft het Oranjezonnetje zich zóó laten wachten als dien dag !

De hemelsluizen waren wagenwijd opengezet en de regen gudste naar beneden in onophoudelijke strooming.

Wat 'n teleurstelling:

Maarhet heeft de menschen niet weerhouden.

Wie eenmaal zich voorgenomen had naar Amsterdam te gaan, heeft zich door geen weêrsgesteldheid laten tegenhouden.

En de Amsterdammers?

Ze waren reeds heel vroeg op de been.

Amsterdam heeft getoond , ook buiten business , heel matineus te kunnen zijn.

Met de afzetting op den Dam b.v. was om acht uur 's morgens reeds begonnen. En om tien uur

stonden de

menschen reeds opgepropt langs den geheelen intochtsweg, in meervoudige rijen, hier en daar lien a twintig dik.

't Leek één groot dak van blinkende parapluies; de straten één groote natte spiegel , — tenminste waar geen

modder lag. En dat was hier en

daar niet weinig, doordien men op verschillende gedeelten van den weg zand had gestrooid.

De meeste menschen — een menschenzee was het — stonden op den Dam.

Wel begrijpelijk ook.

Van bovenaf gezien — we stonden eenige minuten voor een der vensters boven Van Gend & Loos — leek het een voortdurende golving van menschenkoppen , als een zee die op en neer deinde , telkens als het publiek wat naar voren drong en dan door de afzetting — kranige politie, die Amsterdamsche! — weêr werd teruggeduwd.

Van Politic gesproken. — Alle

hulde aan den

hoofd-commissaris, den heer Frankkn , en zijn kranig korps , die zóó uitstekend de orde in deze moeilijke dagen hebben gehandhaafd. Jammer alleen, dat het verkoopen dier beruchte „klappers'' in de Kalverstraat niet eerder verboden is geworden. Menige onaangenaamheid aan eerzame feestgangers, door

Versiering van A; Keizersgracht en de brug over de Leidschegracht