is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat is theosophie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooggeplaatste en den eenvoudigen man, voor allen die denken willen, en eenig streven bezitten naar iets hoogers en edelers dan het dagelijksch leven hun bieden kan. Veel tijd behoeft aan die studie zelfs niet besteed te worden; een ieder, die er eiken dag eenige oogenblikken aan wijdt met het doel te leeren, zal er groot nut uit kunnen trekken. De dagelijksche plichten mogen er evenwel niet om verzuimd worden; de eerste plicht moet steeds het zwaarste wegen. Maar tot u, man of vrouw, die vrij zijt een deel van uw tijd te besteden zooals u goeddunkt, richt ik den volgenden raad: "Gebruik uw vrijen tijd aan de studie der Theosophie, tracht er u van te doordringen, ga tot uzelf in en verwijl telkens en telkens eenige oogenblikken in de verheven spheren onzer leer en ge zult het oogenblik zegenen, hetwelk u in aanraking bracht met de heilige gedachten, die eenmaal moeten zegevieren en de menschheid snel opheffen naar de ideale hoogte, waarheen de toekomst haar leidt.

De door Mevrouw Blavatsky en Kolonel Olcott opgerichte 1 heosophische Vereeniging beoogt het drieledig doel dat lager behandeld zal worden. Hoewel wij de Theosophie en de Theosophische Vereeniging in dit boekje gezamenlijk behandelen ten einde den lezer een duidelijk en volledig beeld der voor hem nieuwe beweging aan te bieden, dient er een duidelijk onderscheid tusschen de twee gemaakt te worden. De eerste is de leer der Meesters, door Mevrouw Blavatsky en haar volgers verkondigd, de laatste de door haar gestichte vereeniging, in het leven geroepen om practisch uit te werken wat die leer voorschrijft, den mensch vóór te lichten, daar waar hij voor-