is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat is theosophie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII.

Het zij ons thans vergund over de verschillende samenstellingen van stof te spreken.

In het begin der schepping, en ook voortdurend, stort de Schepper, de Logos, God, zijn kracht uit in den Chaos d. i. iets, hetwelk moeilijk begrepen kan worden en dat door de Indische wijzen: "Wortel van stof" wordt genoemd. Deze "Wortel van stof" wordt door gemelde uitstorting "stof" in de gewone beteekenis van het woord. De schepping is in de eerste plaats een daarstelling van stof, waarin zich later alle vormen ontwikkelen en alle wezens zich hullen.

De schepping of openbaring van God in de stof, wordt gevolgd door een oplossing. Het Heelal wordt weder door den Schepper ingetrokken. Elk tijdperk van werken wordt aldus gevolgd door een tijdperk van rust. Voor zoover kan worden nagegaan, hebben die tijdperken steeds bestaan en zullen voortdurend terugkomen. Het komt ons beter voor de lengte dier tijdperken niet onder cijfers te brengen : een getal met een langen staart nullen spreekt niet tot de verbeelding. Overal in de wereld vindt men die perioden van werking en rust in het klein terug: actie en reactie, dag en nacht, waken en slapen, ebbe en vloed enz.

Gedurende elke schepping ontwikkelen zich de verschillende natuurrijken, die, voor zoover de menschelijke evolutie betreft, in het menschenrijk hun toppunt vinden. Heeft de mensch zijn ontwikkeling volbracht dan gaat hij over in een hoogeren, bovenmenschelijken staat. Het is niet mogelijk zich een juist denkbeeld van het doel der schepping te vormen; daartoe is een hooger bewustzijn dan