is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat is theosophie?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage III.

1. Te dierzelver tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht van Jezus;

2. en zeide tot zijn knechten: Deze is Johannes de Dooper; hij is opgewekt van de dooden, en daarom werken die krachten in hem. (Matth. 14. Vergelijk Marcus 6 : 14—16.)

7. Als nu deze heengingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen ?...

9 Een profeet ? Ja, ik zeg u, ook veel

meer dan een profeet.

14. En, zoo gij het wilt aannemen, hij is Elia, die komen zou. (Matth. 11.)

Vergelijk Lukas 9: 7, 8, 9, 18 en 19; Matth. 17: 12, 13.

Uit deze laatste voorbeelen blijkt èn dat ten tijde van Jezus het geloof aan de reïncarnatie algemeen was èn dat Christus Johannes den Dooper een reïncarnatie van Elia noemde.

1. En voorbijgaande, zag hij een mensch, blind van de geboorte af.

2. En zijn discipelen vraagden hem zeggende: Rabbi! wie heeft er gezondigd, deze, of zijne ouders, dat hij blind zou geboren worden?

3. Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijne ouders; maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. (Joh. 9.)

Uit dit voorbeeld ziet men zeer duidelijk dat Christus en zijn discipelen de wedergeboorte als een van zelf sprekend feit aannamen: Het gold